Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinStaatscourant 2020, 64429Ruimtelijke plannenVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “TERRAS MAASOEVER”

Logo Stein

Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 26 november 2020 het bestemmingsplan “Terras Maasoever” heeft vastgesteld.

Periode van ter inzage legging

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf donderdag 10 december 2020 tot en met woensdag 20 januari 2021 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantoor­uren). Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op naam (Terras Maasoever) of op identificatie­nummer van het plan: NL.IMRO.0971.BPTerrasMaasoever-0003

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;

  • belanghebbenden die het redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;

  • belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de wijzigingen die bij vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp­bestemmingsplan.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn, naast een beroepschrift, ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit waarop het verzoek betrekking heeft treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233)

Stein, december 2020

M.F.H. Leurs-Mordang

Burgemeester

J.P.J. Sanders

Secretaris