Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 63442Ruimtelijke plannenVooraankondiging bestemmingsplan Oudega – Uitbreiding herziening en kennisgeving coördinatiebesluit Wro

Logo De Fryske Marren

Vooraankondiging

Op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren bekend dat het bestemmingsplan Oudega - Uitbreiding herziening wordt voorbereid.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de noordwestzijde van de oude kern Oudega. De grens van het plangebied wordt aan de zuid- en oostzijde globaal gevormd door de weg It Stalt. Aan de noord- en westzijde wordt de grens bepaald door het hart van de watergangen die het kadastrale perceel: Balk sectie O nr 1785 omsluiten.

Doel

Het bieden van voldoende mogelijkheden voor woningbouw in de gemeente De Fryske Marren.

Geen inspraak mogelijk

Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Tegen deze aankondiging kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

 

Coördinatiebesluit

Voor deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad op 18 november 2020 besloten toepassing te geven aan artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening (coördinatieregeling) om de bouw van 8 woningen op de locatie Oudega Uitbreiding mogelijk te maken.

Doel

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden (zoals een gelijktijdige bekendmaking en terinzagelegging) en te coördineren. Het betreft de voorbereiding van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van 8 woningen.

Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie voor de vaststelling van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan blijft in handen van de gemeenteraad.

Geen bezwaar of beroep mogelijk

Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen tegen dit coördinatiebesluit. Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal worden geboden tijdens de ter inzagelegging van de ontwerpbesluiten. De ter inzagelegging van de ontwerpbesluiten zal worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad en de Staatscourant.

Vragen

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.