Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2020, 62675Ruimtelijke plannenRectificatie vaststelling wijzigingsplan Elkenraderweg 3/3a te Wijlre

Logo Gulpen-Wittem

Deze bekendmaking betreft een rectificatie van de eerdere bekendmaking van 20 januari 2020. De rectificatie is noodzakelijk, omdat bij de eerdere bekendmaking de verkeerde termijn van de zienswijze was benoemd. Met deze bekendmaking wordt dit gebrek hersteld.

Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimelijke ordening en artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dar een wijziginsplan is vastgesteld voor het wijzigen van het gebruik van de gronden en bebouwing gelegen aan de Elkenraderweg 3/3a te Wijlre, kadastraal bekend gemeente Wijlre, sectie D, nummer 3067. De initiatiefnemers zijn voornemens de bestemming te wijzigen van 'Horeca' naar 'Wonen-1'.

 

Ter inzage

De vaststelling van het wijzigingsplan en de daarbij horende stukken liggen met ingang van 21 november 2020 tot en met 2 januari 2021 voor iedereen ter inzage.

Inzien kan via:

 

 • 1.

  Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum. (Let op: vanwege de Corona maatregelen kunnen de openingstijden van het gemeentehuis afwijken).

 • 2.

  De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl (Onderwerpen / Bestemmingsplannen/overzicht bestemmingsplannen

 • 3.

  www.ruimtelijkeplannen.nl (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729.WPelkenraderweg3- VG01).

   

  Beroep

  Tijdens de inzagetermijn kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

  • door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

  • door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen (art. 3.11 lid 1 sub d Wro)

   

  Een beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

   

  Inwerkingtreding wijzigingsplan

  Het besluit tot vaststelling van het wijzigingssplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn –naast het indienen van beroep- een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.