Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkStaatscourant 2020, 61943Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Parapluplan Parkeernormen Katwijk”

Logo Katwijk

Het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan Parkeernormen Katwijk” met identificatiecode NL.IMRO.0537.bpPnormKat-on01 ligt met ingang van 25 november 2020 tot en met 5 januari 2021 ter inzage.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan betreft het gehele grondgebied van de gemeente Katwijk.

Er is in juli 2020 een nieuw parkeerbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. De uitwerking van dit beleid is de Nota Parkeernormen. Er is gebleken dat het huidige “Parapluplan Parkeren” op sommige plekken met de nieuwe parkeernormen conflicteert. Het “Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Katwijk” voorziet in een betere aansluiting van het parapluplan met de nieuwe normering. Het plan is zó vormgegeven dat er geen nieuw parapluplan gemaakt dient te worden wanneer het parkeerbeleid in de toekomst wijzigt.

Ter inzage

U kunt het bestemmingsplan raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0537.bpPnormKat-on01. De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen op: www.ruimtelijkeplannen.katwijk.nl. Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3, Katwijk.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk, mondeling of digitaal via www.katwijk.nl/zienswijze zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Veiligheid, tel. (071) 406 5000.