Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2020, 61725Ruimtelijke plannenGemeente Amsterdam - ontwerpbestemmingsplan - Kantoren met baliefunctie Centrum

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 10 november 2020 het ontwerpbestemmingsplan Kantoren met baliefunctie Centrum, vrijgegeven voor terinzagelegging.

Ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan regelt dat kantoren met baliefunctie niet langer zijn toegestaan in bebouwing langs waterwegen en grachten. Voor bestaande vestigingen wordt een uitzondering gemaakt. De aanleiding voor het ontwerpbestemmingsplan is een uitspraak van de Raad van State van eind 2018 waaruit volgt dat de juridische regeling in de bestemmingsplannen voor centrum op dit punt niet geheel overeenkomt met de ordening van functies zoals die is beoogd; publieksaantrekkende functies behoren niet aan grachten en waterwegen te zijn gevestigd.

Begrenzing plangebied

Het plangebied bestaat uit de plangebieden van de bestemmingsplannen Groot Waterloo, Haarlemmerbuurt/Westelijke eilanden, Herbestemmen raambordelen binnenstad, Nieuwmarkt, Oostelijke binnenstad, Postcodegebied 1012, Westelijke Binnenstad en Zuidelijke binnenstad tezamen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Kantoren met baliefunctie Centrum, ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 27 november 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij:

• het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam (Bel voor openingstijden 14020)

Het ontwerpbestemmingsplan Kantoren met baliefunctie Centrum met de daarop betrekking hebbende stukken, is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.A1905PBPSTD-OW01

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Kantoren met baliefunctie Centrum naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam, team Centrum, t.a.v. mevrouw A.Kenter.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden, kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Centrum via tel.nr: 14020

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

Amsterdam, 25 november 2020

Burgemeester en wethouders

Femke Halsema burgemeester

Peter Teesink Gemeentesecretaris