Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 60041VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen voetpad tussen Rodenburgseweg en Lijsterbesdreef Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BERNHEZE

 

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge ver-keersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij alge-mene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daar-door een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden G7 uit bijlage 1 van het RVV 1990 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• het pad aan de achterzijde van Beukendreef 12 t/m 20 is gelegen in de kern Heeswijk-Dinther en in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Bernheze;

• dit pad is aangelegd voor de verbetering van de bereikbaarheid van de nieuw wijk Roden-burg;

• de wijk Rodenburg op dit moment ontwikkeld wordt en de laatste woningen gebouwd wor-den;

• de wijk is gelegen tussen de Hommelsedijk, Koffiestraat, Beukendreef en Nieuwlandse-straat;

• de wijk een aantal in- en uitgangen kent die aansluiten op deze wegen;

• de voorzieningen van Heeswijk-Dinther zijn gelegen aan de zuidzijde en de wijk en deze via de Beukendreef of Hommelsedijk bereikt kunnen worden;

• deze routes voor langzaam verkeer niet de meest directe routes zijn en de route via de Hommelsedijk niet de voorkeursroute is vanwege te snel rijdend verkeer en het ontbreken van trottoirs;

• langs de Hommelsedijk geen trottoirs aangelegd kunnen worden vanwege de aanwezigheid van waardevolle bomen;

• er snelheidsremmende maatregelen op de planning staan voor de Hommelsedijk;

• op termijn de Hommelsedijk een veiligere verbinding wordt van en naar de wijk maar dat deze weg buiten dit verkeersbesluit valt;

• mocht deze weg een veiligere verbinding worden, het genoemde voetpad nog steeds een belangrijke verbinding blijft;

 

• de gemeente in overleg met bewoners een pad heeft aangelegd aan de achterzijde van Beukendreef 12 t/m 20;

• deze verbinding de Rodenburgseweg aansluit op de Lijsterbesdreef en daarmee interessant wordt als verbinding van de gehele wijk naar bestaand gebied;

• op de Lijsterbesdreef ook geen voorzieningen zijn aangelegd voor voetgangers, maar deze weg een zeer rustige weg is en wandelen hier goed mogelijk is;

• bewoners van de wijk Rodenburg dan via verharde rustige wegen de sportvelden en de basisschool aan de Torenstraat/Hommelsedijk kunnen bereiken;

 

• het pad dicht langs woningen is gelegen en de bewoners hebben aangegeven geen snor- of bromfietsers langs de woning te willen horen;

• fietsers, snor- en bromfietsers bovendien grotere afstanden kunnen afleggen en niet ge-bonden zijn aan deze route;

• het pad daarom wordt aangewezen als verplicht voetpad;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige ge-volgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

• de maatregel bovendien wordt genomen om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten:

1. Door het plaatsen van borden G7 uit bijlage 1 van het RVV 1990 het pad aan de achterzijde van Beukendreef 12 t/m 20 te Heeswijk-Dinther aan te wijzen als verplicht voetpad;

 

Datum besluit:

11 november 2020

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Richt uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

 

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.