Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2020, 59569Ruimtelijke plannenGemeente Oegstgeest - bestemmingsplan 1e partiele herziening - Nieuw-Rhijngeest Zuid (bedrijven)

Logo Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan 1e partiele herziening Nieuw-Rhijngeest Zuid (bedrijven) NL.IMRO.0579.BPNRGZparhz1-VA01, overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, door de raad op 24 september 2020 is vastgesteld. Met ingang van 12 november tot 23 december ligt het herstelbesluit ter inzage.

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt ten zuiden van Park Landskroon, onder het verlengde van de Wassenaarseweg. De globale grenzen van het plangebied zijn de A44 aan de oostzijde, de N206 aan de zuidzijde en het bestaande en nieuwe woongebied aan de Oude Rijn aan de westzijde.

Met de herziening van het vastgestelde bestemmingsplan Nieuw-Rhijngeest Zuid (bedrijven) is beoogd onderdelen te wijzigen die het vestigen van Life Science & Health bedrijven momenteel compliceren.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente www.oegstgeest.nl> bestemmingplannen> nu-ter-inzage. Ook kan een papieren versie van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Team Ruimte/Beleid en Advies, telefoonnummer 14071.

Beroep

Zij die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Diegenen die beroep hebben ingesteld kunnen eveneens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.