Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 58862OverigWet ruimtelijke ordening - Coördinatiebesluit Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

Op 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad, op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten dat de coördinatieregeling wordt toegepast voor bouw van een appartementencomplex van 12 appartementen aan de Abdijstraat naast 33 in Heeswijk Dinther.

Het coördinatiebesluit heeft betrekking op het bestemmingsplan Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther, de omgevingsvergunning voor bouw en mogelijk andere relevante vergunningen of besluiten.

Met de coördinatieregeling worden de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures na elkaar. Te zijner tijd worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over de ontwerpbesluiten. De besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen en om de omgevingsvergunning te verlenen, worden in de beroepsfase aangemerkt als één besluit. Daartegen kan te zijner tijd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen het nu genomen besluit om de coördinatieregeling toe te passen staat geen bezwaar en beroep open.

Het coördinatiebesluit is te raadplegen via onze website www.bernheze.org/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergaderingen/, bij de raadsvergadering van 29 oktober 2020 onder punt 11 van de agenda.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. van Nuland, 0412 45 88 88 of via de mail c.van.nuland@bernheze.org.

Heesch, 11 november 2020