Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2020, 58423Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan 'Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020’

Logo Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 oktober 2020 het bestemmingsplan 'Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Door de vaststelling van dit bestemmingsplan worden geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. De aanleiding voor het opstellen van dit consoliderend bestemmingsplan is de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Het belangrijkste doel van dit bestemmingsplan is om de planologische situatie in onze gemeente actueel, overzichtelijk en duidelijk te hebben op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (zowel voor burgers, initiatiefnemers als medewerkers van onze gemeente). Dit is een mooie tussenstap naar het ‘echte’ Omgevingswetproof Omgevingsplan dat uiterlijk op 1 januari 2029 gereed moet zijn.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan (met de bijbehorende stukken) ligt vanaf donderdag 12 november 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt tot en met woensdag 23 december 2020.

Het vastgestelde bestemmingsplan is op de volgende wijze raadpleegbaar:

 • 1.

  digitaal via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op het identificatienummer NL.IMRO.0994.2020BP001-VA01. Het plan is tevens raadpleegbaar via de gemeentelijke website http://www.valkenburg.nl onder het menu ‘bestuur en organisatie/beleid en regelgeving/bekendmakingen’;

 • 2.

  U kunt de analoge versie van het bestemmingsplan inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul. Dit is (vanwege de Covid-19 maatregelen) uitsluitend op afspraak mogelijk via tel. 14043.

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren (analoge) versie van het bestemmingsplan is de digitale versie van het plan doorslaggevend.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn (van 12 november tot en met 23 december 2020) kan beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan door:

 • 1.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

 • 2.

  een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht;

 • 3.

  eenieder tegen de wijzigingen, die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht, ten opzichte van het ontwerp.

Een beroepschrift dient gericht te worden aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vergt kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend binnen de beroepstermijn van zes weken, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient gericht te worden aan:

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.