Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergStaatscourant 2020, 57418VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Hardenberg

 

 

Uw kenmerk Behandeld door Henk Tromp

 

Zaaknummer 108289 Hardenberg, 19 oktober 2020

Onderwerp Verkeersbesluit Hofsteeg Hardenberg

 

 

 

 

De teamleider Infrastructuur, Gebouwen en Gronden van de afdeling Openbaar Gebied van de gemeente Hardenberg;

 

 

 

gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of een verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 

gelet op artikel 12 van deze algemene maatregel van bestuur, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, waarin de verkeerstekens worden genoemd, waarvan de plaatsing of verwijdering dient te geschieden krachtens verkeersbesluit;

 

gelet op de "Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg", vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hardenberg op 4 december 2018, en het “Besluit onder mandaat en -volmacht gemeente Hardenberg”, vastgesteld door de Algemeen Directeur van de gemeente Hardenberg op 5 december 2018, beide zoals nadien gewijzigd, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder d van Wegenverkeerswet 1994 aan hem in onder mandaat is gegeven,

 

Overwegende:

 dat de in het centrum van Hardenberg gesitueerde Hofsteeg voor niet gemotoriseerd verkeer een verbinding vormt tussen de Lage Doelen en het Wilhelminaplein;

 dat deze straat een bereikbaarheidsfunctie heeft voor een hieraan gelegen fietsenstalling voor kerkgangers en een aantal parkeerplaatsen van een direct aangrenzend winkelperceel;

 dat de Hofsteeg door de gedeeltelijk te geringe breedte uitsluitend doorgang biedt en geschikt is voor fietsers en bromfietsers;

 dat voor de Hofsteeg in Hardenberg met toepassing van bord C1 een geslotenverklaring geldt;

 dat door deze geslotenverklaring de direct aangrenzende winkelpercelen worden beperkt in de bevoorrading en gebruik van de aan deze doorgang gelegen (eigen) parkeerplaatsen;

 dat het onwenselijk is, dat de bevoorrading van de winkels op deze wijze onnodig bemoeilijkt wordt;

 dat gebruik van de aan deze doorgang gelegen (eigen) parkeerplaatsen mogelijk moet zijn;

 dat door middel van verwijdering van de bord C1 aan de zijde Lage Doelen en Wilhelminaplein en plaatsing van het bord L8 aan de zijde Lage Doelen met een onderbord met de tekst ‘uitgezonderd (brom)fietsers’ de bestemming in overeenstemming wordt gebracht met het karakter en de functie van de Hofsteeg;

 dat de Hofsteeg in eigendom en beheer is bij de gemeente Hardenberg;

 

 

 dat het treffen van de bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot:

o het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

o het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef en hij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

 

Besluit:

1. tot het opheffen van de geslotenverklaring van de Hofsteeg te Hardenberg door middel van het verwijderen van het verkeersbord C1 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

2. tot het plaatsen van het bord L8, inclusief onderbord met de tekst ‘uitgezonderd (brom)fietsers’ van bijlage 1`van het RVV 1990 aan de zijde van de Lage Doelen,

zulks overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening.

 

 

Hardenberg, 19 oktober 2020

 

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

 

 

L.J. Luijben

Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden

Afdeling Openbaar Gebied

 

 

 

 

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket op www.hardenberg.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

 

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

 

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

 

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle