Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2020, 57351Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan ‘Budel en Budel-Dorplein’

Logo Cranendonck

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan ‘Budel en Budel-Dorplein’ in voorbereiding is.

Vanaf 29 oktober 2020 tot en met 9 december 2020 kunt u het voorontwerp bestemmingsplan ‘Budel en Budel-Dorplein’ inzien. Het plan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. (identificatienummer is NL.IMRO.1706.BPBDLBDO8004-VO01). U kunt hier ook zoeken op een adres in één van beide kernen.

Dit bestemmingsplan betreft een actualisatie van de bestemmingsplannen voor beide kernen Budel en Dorplein. Hierbij worden enkele kleine ontwikkelingen meegenomen. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting van het bestemmingsplan.

Voorontwerp

Het bestemmingsplan betreft een ‘voorontwerp’. Dat betekent dat het nog een concept is. Pas bij het ‘ontwerp’ start de juridische procedure officieel. Dit ontwerp bestemmingsplan volgt later. Wij adviseren u om u aan te melden bij de attenderings-service van de overheid (www.overheid.nl/attenderingsservice) zodat u automatisch alle berichten over uw buurt ontvangt.

Inspraakreacties

Op het voorontwerp bestemmingsplan kan eenieder gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een schriftelijke inspraakreactie regelt u eenvoudig online. Op onze gemeentelijke website vindt u de bestemmingplannen in procedure terug (www.cranendonck.nl/bpprocedures). Het adres voor een schriftelijke reactie per post: College van B&W, behandelend ambtenaar V. Herzberg, Postbus 2090, 6020AB Budel.

Digitaal het plan bekijken

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaar Viola Herzberg via v.herzberg@cranendonck.nl.

Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14-0495. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in strijd tegen Corona. Daardoor hebben we een aangepaste dienstverlening met beperkte openingstijden en geen vrije inloop. Raadpleeg onze website voor de actuele gegevens.