Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardStaatscourant 2020, 5712Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Agropark II

Logo Lingewaard

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt:

Agropark II

De bestemming van Agropark wordt verbreed. In het verleden is gebleken dat er weinig tot geen vraag is naar percelen voor agribusiness. De gemeente wil daarom de marktconformiteit van de bouwpercelen op Agropark groter maken. Daarvoor moet het bedrijventerrein ook beschikbaar worden voor niet-agrarische ondernemers uit Lingewaard en de regio. Daarom wil ze de bestemming van Agropark verbreden tot standaard bedrijventerrein. De agribusiness gerelateerde bedrijven kunnen zich blijven vestigen op Agropark. Maar het bedrijventerrein wordt zo ook bereikbaar voor andere bedrijvigheid die past binnen de nu geldende milieucontouren/-grenzen. Daaraan verandert niets.

De strook langs het Karbrugsevoetpad waar bedrijfswoningen zijn toegestaan valt buiten het plangebied. Ook hier verandert niets en blijft de huidige planologische situatie zoals die al was. Door de aanleg van een watergang op Bergerden/Next Garden is een gewijzigde verkaveling ontstaan waardoor een driehoekige kavel (ca. 1,3 ha) gelegen nabij Verlaten Land Pad en de Fresialaan nu aan het bestemmingsplan Agropark II wordt toegevoegd.

Voor welk gebied?

Plangebied Agropark II met uitzondering van strook langs Karbrugsevoetpad en toevoeging van een driehoekig perceel aan de zuid-west zijde van het plangebied dat in het bestemmingsplan Bergerden was bestemd.

Wat is het plan?

Verbreden van de bestemming op Agropark zodat het bedrijventerrein ook geschikt is voor andere bedrijvigheid dan alleen agro-gelieerde bedrijven.

Wat ligt ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt voor een ieder met ingang van 30 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan zelf bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting.

De gemeenteraad heeft het voornemen om geen exploitatieplan vast te stellen.

Waar is dit terug te vinden?

Digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.235-ON01of via http://www.officielebekendmakingen.nl

Bij het Klantcontactcentrum (tijdens de openingstijden) in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel.

Wilt u reageren?

Iedereen kan tijdens de terinzagelegging van donderdag 30 januari 2020 tot en met woensdag 11 maart 2020 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Klantcontactcentrum op ons algemene telefoonnummer (026) 32 60 111.

Inloopavond

Op 11 februari 2020 kunt u tijdens een inloopavond kennis nemen van en vragen stellen over het plan. Deze inloopavond is van 18.00 tot 20.00 uur in de voormalig raadszaal, vergaderruimte 1, Langekerkstraat 17 in Huissen. U kunt zonder aanmelden gewoon binnenlopen tussen 18.00 en 20.00 uur.

 

Bemme, 29 januari 2020