Voorontwerpbestemmingsplan “Vijfde herziening bestemmingsplan buitengebied Zundert”

Logo Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat met ingang van 29 oktober 2020 voor de duur van zes weken op het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert, ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan “Vijfde herziening bestemmingsplan buitengebied Zundert”. Het plan is tevens digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder “Verbouwen en verhuizen, bestemmingsplannen, (voor)ontwerp”.

Inhoud in het kort.

In het bestemmingsplan zijn de volgende locaties opgenomen, waarvoor kleine aanpassingen in het bestemmingsplan worden doorgevoerd.

Hazeldonksestraat 17 Rijsbergen, Palmbosstraat 6 Klein-Zundert, Kruispad 3 Rijsbergen, Wildertstraat 11 Zundert, Rustenburgstraat 2a Zundert, Prof. Van der Hoevenstraat 11b Klein-Zundert, Kruispad 4a en 6 Rijsbergen, Bigtelaar 2 Rijsbergen, Overasebaan 43 Rijsbergen, Lepelstraat 11 Achtmaal, Nieuw Ginnekensebaan 2 Rijsbergen, Kaarschotsestraat 9 en 11 Rijsbergen, Sint Willebrordusstraat 1, 2a en 3 Klein-Zundert, Laguitensebaan 49 Rijsbergen, Kaarschotsestraat 14 en De Lange Dreef 7 Rijsbergen, Weduwestraat 16 Wernhout, Minoorstraat 2, 2a en 5 Wernhout.

 

Inspraak

Gelet op de Inspraakverordening gemeente Zundert 2016 kan een belanghebbende of ingezetene gedurende de inzagetermijn (t/m 9 december 2020) , een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie op het voorontwerp naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001, 4880 GA Zundert. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (076 5995600)

 

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraakprocedure is afgelopen, behandelen wij alle ingekomen reacties. Als het nodig is, passen wij het plan hierop aan. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk door ons beantwoord. Daarna leggen wij het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage. Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan in te brengen bij de gemeenteraad. Als deze termijn (zes weken) voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan over de vaststelling van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventueel ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naar boven