Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenStaatscourant 2020, 5652Ruimtelijke plannenGemeente Tubbergen - Vastgesteld bestemmingsplan “Geesteren, Huyerensebroekweg 5” Gemeenteblad en Staatscourant

Logo Tubbergen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 januari 2020 heeft vastgesteld:

het bestemmingsplan “Geesteren, Huyerensebroekweg 5”.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat een nieuwe schuur met een oppervlakte van 390m2 kan worden gebouwd.

Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. In de bouwregels van het ontwerpplan stond namelijk het begrip bestaand niet goed geformuleerd. Er werd verwezen naar het Veegplan, maar dat is nog niet vastgesteld. Het begrip bestaand is nu als volgt aangepast:

 

1.19 bestaand:

ten aanzien van de legaal aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, en het overige gebruik:

bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het plan;

Daarnaast zijn de verbeeldingen voor beide slooplocaties en de bouwregel 3.2.1c aangepast. De adressen zijn toegevoegd en op de verbeelding voor beide slooplocaties is de aanduiding 'maximum oppervlakte (m2)' toegevoegd, zodat op de verbeelding meteen duidelijk is hoeveel de maximaal toegestane m2's aan bebouwing betreft na de sloop. De bouwregel 3.2.1c is als volgt aangepast:

de gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen zal ter plaatse van de aanduiding "maximum oppervlakte (m2)" ten hoogste de aangegeven gezamenlijke oppervlakte bedragen;

1. Max. oppervlakte Vermolenweg 49: (1200m2);

2. Max. oppervlakte Ossendijk 25-27: (1480m2).

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 29 januari 2020 t/m 11 maart 2020 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIBPHUYERENSEBRO5-VG01.

Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

Beroep

Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen, indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Hindriksenvan het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd