Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2020, 5593VerkeersbesluitenProvincie Noord-Holland - verkeersbesluit - plaatsen en verwijderen van borden op de N194 en N307 - N23 Westfrisiaweg, provincie Noord-Holland

Logo Noord-Holland

Aanleiding

De N23 Westfrisiaweg vormt na realisatie een nieuwe Oost-Westverbinding. Deze start bij Heerhugowaard en loopt via de N194, A7 en de N307 tot aan Enkhuizen. Voor het realiseren van deze verbinding zijn bestaande wegen opnieuw ingericht en is er een nieuw gedeelte weg aangelegd. Veel kruispunten op de bestaande wegen zijn gewijzigd in rotondes of gewijzigd in ongelijkvloerse kruispunten. Daarnaast zijn er parallelwegen aangelegd en er zijn een aantal ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers gerealiseerd. Hiermee wordt de doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd. Voor de diverse maatregelen die genomen zijn is een verkeersbesluit nodig.

Maatregelen

Hieronder wordt aangegeven welke maatregelen zijn genomen.

Rotondes

Er is een rotonde gerealiseerd bij de volgende kruispunten:

 • -

  N194/Krusemanlaan

 • -

  N194/Dorpsstraat

 • -

  N194/Wogmeer

 • -

  N194/Spierdijkerweg

 • -

  N194/Westeinde

 • -

  Zwaagdijk/Hoornseweg

 • -

  Zwaagdijk/Wogmergouw

 • -

  Twee rotondes bij De Strip (aan noordzijde en zuidzijde van de N307)

 • -

  Noorderboekert (noordzijde N307)

 • -

  Noorder Boekertweg (zuidzijde N307)

 • -

  Slimweg (aan oostzijde N307)

 • -

  Twee rotondes bij Voetakkers (aan noordzijde en zuidzijde N307)

Waar de kruispunten als rotonde zijn aangelegd wordt met verkeersborden (D1) de verplichte rijrichting op de rotonde aangegeven. Door de nieuwe kruispuntvorm met een rotonde zal de voorrangssituatie op het kruispunt veranderen. In de nieuwe situatie zal het verkeer op alle takken van het kruispunt voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de rijbaan van de rotonde. Dit wordt aangeduid met borden B6 op de toeleidende wegen.

Daar waar de rotondes buiten de bebouwde kom (Wegenverkeerswet ) liggen dienen de (brom)fietsers op de oversteeklocaties voorrang te verlenen aan het (gemotoriseerde) verkeer op de zijwegen.

Op de rotondes zijn op de verkeersheuvels van de toeleidende wegen borden D2 aangebracht om het verkeer dat de rotonde nadert in goede banen te leiden.

Geslotenverklaring voor langzaam verkeer

Vanaf de Krusemanlaan in de gemeente Heerhugowaard tot aan de N247 geldt op de gehele N194 een geslotenverklaring voor langzaam verkeer. Dit wordt aangeduid met bord C9 en bord C8 op locaties waar geen fietsers kunnen komen. Voor langzaam verkeer is vanaf dit kruispunt een parallelstructuur gerealiseerd waarmee zij hun bestemmingen kunnen bereiken.

Parallelwegen

Langs de N194 zijn parallelwegen gerealiseerd. Deze starten ter hoogte van de N194/Obdammerdijk waar het noordelijk gelegen bromfietspad is gewijzigd in een parallelweg. Deze parallelwegen zijn tussen de rotondes uitgevoerd als voorrangswegen en lopen tot aan de rotonde met Vredemakersweg. De maximumsnelheid op de parallelwegen is 60 km/u. Dit is aangegeven met de borden A1-60 zonaal en  B6 en haaientanden op de kruispunten. Voor zover er fietspaden zijn gewijzigd in een parallelweg zijn de borden bord G12a verwijderd.

Nieuwe bromfietspaden

Er zijn diverse nieuwe bromfietspaden gerealiseerd ter hoogte van:

 • -

  de N194/Obdammerdijk

 • -

  de Dorpsstraat Obdam

 • -

  rotonde N194/Westeinde

 • -

  kruispunt N194/N243

 • -

  N307 bij de Florasingel/Zuiderdijk

De nieuwe bromfietspaden worden aangegeven met bord G12a.

Wijziging voorrangsregeling

Op diverse kruispunten is de voorrangsregeling gewijzigd. Hierdoor ontstaat een logische route voor doorgaand verkeer. Het gaat om de volgende locaties:

 • -

  kruispunt N194/N243 waarbij voorrang dient te worden verleend aan bestuurders op de N194;

 • -

  kruispunt N505/N240/N307 (Drechterlandseweg/Markerwaardweg), waarbij voorrang dient te worden verleend aan bestuurders op de N240.

Dit wordt aangegeven met de borden B1 op de N194 en borden B6 en haaientanden op de daarop aansluitende wegen (N243 en fietspaden/parallelwegen).

Verplichte rijrichting

Verkeer op de parallelweg ten noorden van het kruispunt N194/N243 mag de N194 alleen doorsteken (rechtdoor) om naar de N243 te gaan. Dit wordt aangegeven met de borden D4.

Wijziging naar autoweg en geslotenverklaring voor voetgangers

Vanaf kruispunt N240-N307-N505 tot aan de Voetakkers (N506) is de weg een autoweg geworden. Dit is aangegeven met bord G3.

Daar waar de N307 een autoweg is worden op de afritten C2-borden aangebracht om verkeersdeelnemers erop te attenderen dat zij niet in deze richting mogen rijden (voorkomen spookrijden).

Tevens wordt op deze locaties bord C16 geplaatst om aan te geven dat voetgangers niet op de autoweg mogen komen.

Vanaf de A7 tot aan de N240 was de oude weg (N302) al een autoweg. Hier is alleen de wegnummering gewijzigd.

Diverse doorsteken/noodwegen voor hulpdiensten

Op de volgende locaties zijn doorsteken en noodwegen gemaakt voor hulpdiensten:

 • -

  N194 ter hoogte van de Molenweg (km 2,4);

 • -

  N194 ter hoogte van Distriport (km 14);

Dit is aangegeven door bord C1en onderbord OB208p met de tekst “uitgezonderd hulpdiensten”.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Voor de diverse maatregelen is een verkeerbesluit vereist. Gedeputeerde Staten zijn wegbeheerder van de N194 en N307 en bevoegd om dit verkeersbesluit te maken. De doelstelling van dit verkeersbesluit is het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Advies politie

Over een verkeersbesluit moet op grond van artikel 24 van het BABW overleg worden gevoerd met de korpschef van het betrokken politiekorps. Dit besluit is voorgelegd aan de daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de politie. Deze heeft een positief advies gegeven.

Bevoegdheid

De weggedeelten waar dit verkeersbesluit over gaat, zijn in beheer bij de provincie Noord-Holland. Daarom zijn wij (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

Gelet op het voorgaande besluiten wij:

 • 1.

  door het plaatsen van bord D1 van bijlage 1 van het RVV 1990 de verplichte rijrichting aan te duiden op de rotondes bij de kruispunten:

  • -

   N194/Krusemanlaan

  • -

   N194/Dorpsstraat

  • -

   N194/Wogmeer

  • -

   N194/Spierdijkerweg

  • -

   N194/Westeinde

  • -

   Zwaagdijk/Hoornseweg

  • -

   Zwaagdijk/Wogmergouw

  • -

   Twee rotondes bij De Strip (aan noordzijde en zuidzijde van de N307)

  • -

   Noorderboekert (noordzijde N307)

  • -

   Noorder Boekertweg (zuidzijde N307)

  • -

   Slimweg (aan oostzijde N307)

  • -

   Twee rotondes bij Voetakkers (aan noordzijde en zuidzijde N307)

 • 2.

  door het plaatsen van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden op het wegdek, als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, de voorrang zodanig te regelen dat voorrang moet worden verleend aan bestuurders op de bovengemelde rotondes;

 • 3.

  door het plaatsen van bord D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de verkeersheuvels in de toeleidende wegen naar de nieuwe rotondes en nieuwe aansluitingen/kruisingen op de N194 en N307 bestuurders te verplichten om de verkeersheuvels aan de rechterzijde te passeren;

 • 4.

  door het plaatsen van bord C9 en C8 van bijlage 1 van het RVV op de N194, de gehele N194 gesloten te verklaren voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

 • 5.

  door het plaatsen van de borden A1-60 zonaal van bijlage 1 van het RVV, een maximumsnelheid van 60 km/u in te stellen op de nieuwe parallelwegen van de N194. De voorrang wordt aangeduid door op de aansluitende wegen bord B6 en haaientanden aan te brengen. Voor zover er (delen van) bromfietspaden zijn gewijzigd in een parallelweg, zijn de borden G12 verwijderd;

 • 6.

  door het plaatsen van bord G12a van bijlage 1 van het RVV de volgende weggedeelten aan te wijzen als bromfietspad:

  • -

   het bromfietspad bij het kruispunt N194/Obdammerdijk

  • -

   het bromfietspad bij de Dorpsstraat Obdam

  • -

   het bromfietspad bij de rotonde N194/Westeinde

  • -

   het bromfietspad bij het kruispunt N194/N243

  • -

   het bromfietspad bij de N307-Florasingel/Zuiderdijk

  • -

    

 • 5.

  Wijziging voorrangsregeling

 • 7.

  door het plaatsen van bord B1 van bijlage 1 van het RVV op de N194 en door het plaatsen van bord B6 en het aanbrengen van haaientanden op het wegdek, als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de aansluitende wegen, de voorrang zodanig te regelen aan bestuurders op de N194 voorrang dient te worden verleend;

 • 8.

  door het plaatsen van bord B1van bijlage 1 van het RVV op de N240 en door het plaatsen van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden op het wegdek, als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de aansluitende wegen, de voorrang zodanig te regelen aan bestuurders op de N240 voorrang dient te worden verleend;

 • 9.

  door het plaatsen van bord D4 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de parallelweg ten noorden van het kruispunt N194/N243 bestuurders te verplichten de op het bord aangegeven rijrichting (rechtdoor) te volgen;

 • 10.

  door het plaatsen van bord G3 van bijlage I van het RVV, de N307 vanaf het kruispunt N240-N307-N505 tot aan de Voetakkers (N506) aan te wijzen als autoweg;

 • 11.

  door het plaatsen van bord C2 van bijlage I van het RVV op de afritten van de hierboven genoemde autoweg, aan te geven dat de afritten in deze richting zijn gesloten voorvoertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee;

 • 12.

  door het plaatsen van bord C16 bij de opritten van de hierboven genoemde autoweg, aan te geven dat deze weg gesloten is voor voetgangers;

 • 13.

  door het plaatsen van bord C1 van bijlage I van het RVV en onderbord OB208p met daaronder de tekst “uitgezonderd hulpdiensten”, op de volgende locaties doorsteken/noodwegen te realiseren voor hulpdiensten:

  • -

   N194 ter hoogte van de Molenweg (km 2,4);

  • -

   N194 ter hoogte van Distriport (km 14,9);

 • 14.

  van dit besluit mededeling te doen in De Staatscourant.

Haarlem, 20 januari 2020,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

F.C.D. Noordberger

Sectormanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur a.i.

Rechtsmiddelen

1.Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens van het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken, Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u –bij een spoedeisend belang- een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland.

Informatie

2.Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u bellen met het servicepunt Noord-Holland, telefoonnummer (gratis): 0800 200 600.