Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalStaatscourant 2020, 55927Ruimtelijke plannenOntwerp paraplubestemmingsplan -huisvesten internationale werknemers en andere kamerbewoners in Leudal

Logo Leudal

Ter inzage legging

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat met ingang van donderdag 29 oktober 2020 tot en met woensdag 9 december 2020 ter inzage ligt het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Huisvesting internationale werknemers en andere kamerbewoners in Leudal'.

Doel van het plan

Het ontwerp paraplubestemmingsplan bevat het juridisch-planologisch kader voor de realisatie van huisvesting voor internationale werknemers en andere kamerbewoners in de gemeente Leudal. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan zullen de in het Reparatie- en veegplan Buitengebied Leudal 2016 opgenomen afwijkingsregels met betrekking tot 'huisvesting arbeidsmigranten en woonurgenten' en 'kamerbewoning' komen te vervallen, hetgeen ook geldt voor de in het bestemmingsplan Woonkernen Leudal 2017 opgenomen afwijkingsregels met betrekking tot ‘kamerbewoning’. Alle toekomstige initiatieven met betrekking tot huisvesting van internationale werknemers en kamerbewoners zullen worden getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregels 'Huisvesten internationale werknemers en andere kamerbewoners in Leudal' en kunnen alleen nog via een zogenaamde buitenplanse procedure (wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning met een bestemmingsplanafwijkingsbesluit) worden gerealiseerd.

Raadpleging

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beleidsnota is digitaal op de landelijke website voor ruimtelijke plannen te raadplegen via de link NL.IMRO.1640.BP20LeuHuisvesting-ON01 (=planidentificatienummer\IDN). De bronbestanden zijn beschikbaar via de link bronbestanden paraplubestemmingsplan huisvesting. Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kan gedurende de openingstijden van de publieksbalie worden ingezien in het gemeentehuis, Leudalplein 1 in Heythuysen.

Inbrengen zienswijze

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder schriftelijk en\of mondeling zienswijzen over het ontwerp paraplu bestemmingsplan en het ontwerp beleid naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen, kan dat doen na het maken van een telefonische afspraak. (0475) 859000.