Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 55270VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Halfweg – Zijkanaal F West

Logo Haarlemmermeer

Onderwerp: intrekken voorrangsregeling fietspad

Nummer: X.2020.04936

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

• Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

1. In eerste instantie:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

2. In tweede instantie ook voor:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

• Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020 is de bevoegdheid tot het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat. 

Overwegingen en motivatie

Op 3 april 2020 heeft de gemeente Haarlemmermeer een verkeersbesluit genomen met kenmerk X.2020.03506 voor het instellen van een voorrangsregeling op het kruispunt Zijkanaal F West met het fietspad. De motivatie hiervoor was dat het zicht tussen het verkeer op de Zijkanaal F West en het verkeer op het fietspad niet goed is. Een andere reden om de voorrang in te stellen was omdat het formeel een gelijkwaardig kruispunt is, maar dat dit door het rode asfalt van het fietspad dat over de rijbaan liep niet als gelijkwaardig oogde. Door het kruispunt te voorzien van een voorrangsregeling beoogde de gemeente hiermee de verkeerssituatie te verduidelijken en daarmee verkeersveiliger te maken.

Naar aanleiding van ingekomen bezwaren van bewoners van Zijkanaal F West is gebleken dat de voorbereidingsprocedure niet is verlopen zoals dit voorgeschreven is. De gemeente heeft alsnog met de bewoners van Zijkanaal F West gesproken en aan de hand van de ontvangen signalen is gebleken dat een voorrangsregeling hier niet op zijn plaats blijkt te zijn. Er liggen hier geen aparte voetpaden/trottoirs. Voetgangers delen daardoor de rijbaan met het overige verkeer, lopen op het fietspad en wijken soms uit naar de berm. Hierdoor kunnen zich (potentiële) conflicten voordoen tussen snelfietsverkeer op het fietspad en voetgangers. Op het moment dat het fietspad nu in de voorrang zou worden gezet, ontstaat het risico dat dit knelpunt zich verergert.

De gemeente heeft met de bewoners afgesproken dat bij de komende onderhoudswerkzaamheden, waarbij tevens 30 km/u zal worden ingesteld, wordt onderzocht hoe dit kruispunt precies ingericht wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met het gemeentelijk beleid waarin staat dat het fietspad onderdeel is van een recreatieve route.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de gemeente besloten om het verkeersbesluit met kenmerk X.2020.03506 van 3 april 2020 in te trekken. De maatregelen uit dit verkeersbesluit zijn niet uitgevoerd waardoor de huidige situatie blijft zoals deze is. Het enige dat anders is, is dat het kruispunt inmiddels niet meer is voorzien van een rode loper van het fietspad over de rijbaan. Het kruispunt is namelijk geheel uitgevoerd in zwart asfalt. Het voordeel hieraan is dat de gelijkwaardigheid duidelijker is dan voorheen en daarmee verkeersveiliger.

 

Voorbereiding en overleg

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 29-09-2020 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

 

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

 

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2020-300-011-X, die een onderdeel is van dit besluit, wordt het volgende besloten:

1. Het intrekken van het verkeersbesluit met kenmerk X.2020.03506 van 3 april 2020;

 

2. Dit besluit ter openbare kennis te brengen op 21-10-2020.

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

M. Koster

 

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.