Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2020, 54715Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Bredius 2020’, ontwerp-beeldkwaliteitplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Logo Gooise Meren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat met ingang van donderdag 22 oktober 2020 t/m woensdag 2 december 2020, voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bredius 2020’ met identificatienummer NL.IMRO.1942.BPBrediu-ow01

Ontwerpbestemmingsplan

Ten westen van Muiden ligt de uitbreidingslocatie Bredius. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de woonwijk Zuid-West en de Algemene Begraafplaats Muiden, aan de zuidzijde en oostzijde door de Maxisweg en aan de noordzijde door de Amsterdamsestraatweg. Het geldende bestemmingsplan maakt ter plaatse de realisatie van 50 woningen, sportvelden, een sporthal en een hotel mogelijk. Op dit moment zijn alleen de sportvelden gerealiseerd. Het overige deel van het terrein is nog onbebouwd. De gemeenteraad heeft in mei 2019 besloten dat er naast sport 90 woningen mogen komen op het Brediusterrein. Om deze woningen te kunnen realiseren is een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig. De afgelopen maanden is gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan en een ontwerp beeldkwaliteitsplan. In het bestemmingsplan ‘Bredius 2020’ worden de extra woningen mogelijk gemaakt en komt het hotel te vervallen.

Ontwerp-beeldkwaliteitplan

Voor de ontwikkeling van het gebied is een beeldkwaliteitplan opgesteld. In het beeldkwaliteitplan is aan de hand van eisen voor stedenbouw, architectuur en openbare ruimte aangegeven welke beeldkwaliteit wordt nagestreefd. Het ontwerp-beeldkwaliteitplan ligt samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het beeldkwaliteitplan zal uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld als welstandsbeleid voor het plangebied.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bredius 2020’ worden 90 woningen mogelijk gemaakt. Ten gevolge van het wegverkeer op de Maxisweg zullen de woningen een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders zijn overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voornemens om voor deze woningen hogere waarden vast te stellen.

Ter inzage ligging

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken, het ontwerp-beeldkwaliteitplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen met ingang van donderdag 22 oktober 2020, voor een periode van zes weken, t/m woensdag 2 december 2020 voor een ieder ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. In verband met corona gelden aangepaste openingstijden van het gemeentehuis. Voor de actuele openingstijden, zie www.gooisemeren.nl. Kunt of wilt u niet naar het gemeentehuis komen, neemt u dan contact op, dan zoeken we een passende oplossing.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl . Op deze website kan het plan worden opgeroepen via het planid-nummer: NL.IMRO.1942.BPBrediu-ow01

Het ontwerpbestemmingsplan is ook beschikbaar via de website van de gemeente Gooise Meren: bestuur.gooisemeren.nl/bestemmingsplannen.

Indienen zienswijzen

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitplan

Binnen de gestelde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 6000, 1400 HA Bussum) , onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Bredius 2020’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u uitsluitend een telefonische afspraak maken met de heer J. Staps via telefoonnummer 035-20 70 000

Ontwerpbesluit hogere waarden

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit hogere waarden. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van B&W (postbus 6000, 1400 HA Bussum), onder vermelding van: zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden Bredius.

 

Bussum, 21 oktober 2020