Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2020, 5375VerkeersbesluitenAmsterdam Centrum, verkeersbesluit Leliegracht 38 t/m 50 A-D, afsluiting motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

Logo Amsterdam

 

SW20-00459

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 • Uit monitoring en inspectie gebleken is dat de kademuur ter hoogte van Leliegracht 38-50 A-D in slechte staat is;

 • om verder verval van de stevigheid van de kademuur te voorkomen, het van belang is om de toegang van motorvoertuigen op meer dan twee wielen te weren van de Leliegracht tussen de perceelnummers 38 en 50 A-D;

 • de rijbaan van de kade afgesloten wordt door verwijderbare paaltjes;

 • aan de zijde van de Keizersgracht extra bebording wordt aangebracht met uitleg van de nieuwe verkeerssituatie;

 • de op dit wegdeel gelegen vijf parkeerplaatsen gedurende de periode van de afsluiting daardoor niet meer bereikt en gebruikt kunnen worden voor het parkeren van motorvoertuigen op meer dan twee wielen;

 • deze afsluitingsmaatregel naar verwachting zal duren tot 2023 of 2024;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij op 22-01-2020 positief gereageerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

 • 1.

  Door het plaatsen van verwijderbare verkeerspalen, af te sluiten de Leliegracht tussen de perceelnummers 38 en 50 A-D voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

 •  

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

 

 

Amsterdam,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

Nina Gombert

Teammanager a.i. Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie