Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 53598Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan 'BG Noord Hoogeveen, deelplan Hoogeveenseweg 42, 2018’

Logo Hoogeveen

Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad van Hoogeveen het bestemmingsplan 'BG Noord Hoogeveen, deelplan Hoogeveenseweg 42, 2018’ gewijzigd vastgesteld.

 

Het plan

Het bestemmingsplan betreft de renovatie van de Voorhofkerk, waarbij de kerk zijn karakteristieke vorm- en maatschappelijke functie zal behouden. Daarop aanvullend wordt naast het kerkgebouw één woning- en op het achterterrein vier woningen mogelijk gemaakt.

 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 15 oktober 2020 tot en met 25 november 2020 ter inzage. Inzien kan via:

  • 1.

    Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen.

  • 2.

    De gemeentelijke website: www.hoogeveen.nl/inzage

  • 3.

    www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op planidentificatie: NL.IMR0.0118.2018BP9006006-VG01

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen tegen de vastgestelde bestemmingsplannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Een belanghebbende is iemand die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 26 november 2020. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.

 

Besluit hogere waarden

Voor het mogelijk maken van woningbouw aan de Hoogeveenseweg te Pesse heeft het college van B&W op 31 augustus 2020 hogere grenswaarden wegverkeerslawaai vastgesteld op basis van de Wet geluidhinder. De maximale hogere grenswaarde bedraagt 53 dB (Lden) op de gevels van de te bouwen woningen als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Hoogeveenseweg en de Rijksweg A28.

 

Beroep instellen tegen het besluit hogere waarden

Op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder begint de termijn voor het indienen van een beroepsschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan 'BG Noord Hoogeveen, deelplan Hoogeveenseweg 42, 2018’. 

Op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen ook hier tegen alleen belanghebbenden in beroep gaan die, ofwel een zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit, dan wel redelijkerwijs niet kan worden verweten dat ze geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend. Het beroep schorst de werking van de besluiten niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, op bovenstaand adres.

Hoogeveen, 14 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen