Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2020, 53551Ruimtelijke plannenGemeente Ermelo - coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning - realisatie van twee woningen - Buitenbrinkweg 65, Ermelo

Logo Ermelo

De gemeente Ermelo maakt bekend dat de Gemeenteraad van de gemeente Ermelo op grond van

artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 7 oktober 2020 heeft besloten om de

coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wro toe te passen op het project Buitenbrinkweg 65. Voor deze maatregel worden in ieder geval de volgende besluiten gecoördineerd; bestemmingsplan op grond van de Wro ;vergunningen op grond van de Wabo. Door toepassing te geven aan de coördinatieregeling uit de Wro vindt de voorbereiding en bekendmaking van de in het coördinatiebesluit aangewezen besluiten plaats volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het is niet mogelijk om tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Coördinatieregeling ontwerp-besluiten Buitenbrinkweg 65

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 15 oktober 2020 tot

en met 25 november 2020,

  • het ontwerp bestemmingsplan Buitenbrinkweg 65; en

  • de ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Buitenbrinkweg nr 67 en 69

voor een ieder ter inzage ligt. De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd.

Voor het raadplegen van de stukken (ontwerp omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via www.ermelo.nl/afspraak. U kunt het ontwerp bestemmingsplan raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het ontwerpbestemmingsplan Buitenbrinkweg 65,

met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPbuitenbrinbkwg65-0301, kunt u ook digitaal raadplegen op

www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van twee geschakelde woningen in het kader van functieverandering.

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ligt de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. De

ontwerp omgevingsvergunning voorziet in het bouwen van de twee geschakelde woningen met bijgebouwen.

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder bij de gemeenteraad, Postbus 500, 3850 AM Ermelo,

schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en/of bezwaar op het ontwerp omgevingsvergunning kenbaar maken. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken.

Ermelo, 14 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.