Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2020, 53548OverigGemeente Ermelo - monumentenvergunning archeologisch monument - Groevenbeekse Heide, Ermelo

Logo Ermelo

Burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo maken bekend dat zij voornemens zijn om het bestaande fietspad over de Groevenbeekse Heide vanaf de Oude Telgterweg tot aan de Putterweg aan te passen en te verbreden tot 3.00 meter. Het snelfietspad ligt binnen de grenzen van het archeologisch monument Groevenbeekse Heide. Om de werkzaamheden mogelijk te maken is op grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 een monumentenvergunning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nodig.

Op 25 augustus 2020 heeft Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, aan de gemeente Ermelo vergunning verleend voor de volgende activiteiten:

  • -

    de aanleg van een snelfietspad

Procedure en zienswijzen

Het ontwerpbesluit is voorbereid en heeft volgens de procedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 Awb, artikel 3:11 vanaf 21 mei 2020 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft gemotiveerd dat door de geringe impact op het archeologisch monument en het maatschappelijk belang van de aanleg van het snelfietspad bepalend is geweest in haar besluit om vergunning te verlenen voor de werkzaamheden zonder aanvullende voorwaarden voor archeologisch onderzoek.

Het besluit en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken van gemeente Ermelo. Gedurende deze periode kunt u tegen deze beschikking beroep in stellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Gelderland (o.v.v. soort zaak), Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bij de gemeente ter inzage is gelegd aan de rechtbank worden gestuurd.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Ermelo, 8 oktober 2020