Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2020, 52930Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘partiele herziening Waardsedijk 83’

Logo Oudewater

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 5 oktober 2020 het bestemmingsplan ‘partiele herziening Waardsedijk 83” met identificatienummer “NL.IMRO.0589.bppartherzwdijk83-VA01” heeft vastgesteld.

 

Het plan voorziet in het herinrichten van het perceel Waardsedijk 83. Het gaat om realiseren van een woning met diverse bijgebouwen en het herinrichten van het perceel met gebiedseigen beplanting en een vijver.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u op werkdagen van

14 oktober t/m 24 november 2020 in de hal van de gemeente inzien binnen de gestelde openingstijden. U kunt het bestemmingsplan daarnaast ook vinden op www.oudewater.nl > Inwoners > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0589.bppartherzwdijk83-VA01.

 

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Op de website vindt u de extra maatregelen die de gemeente heeft gesteld. Wilt u de stukken op papier inzien, dan verzoeken wij u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

 

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van 14 oktober t/m 24 november 2020. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met J. van Galen, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling via het telefoonnummer 140348.

Oudewater, 13 oktober 2020