Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2020, 52541Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Griftdijk 28

Logo Woudenberg

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Griftdijk 28 hebben vastgesteld.

Toelichting

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de gronden, gelegen aan de Griftdijk 28, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie H nummer 35 en 36. Het plan voorziet in een uitbreiding van het bestaande bedrijfsgebouw met 300 m2, deels op gronden die nu een agrarische bestemming hebben. Ten behoeve van dit plan wordt ter plekke 100 m2 en elders 500 m2 gesloopt.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 13 oktober tot en met 24 november 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan, het adres of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BP2019griftd28-ow01

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K.Kuperus. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.