Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Ruimte voor ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen”

Logo Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 september 2020 het bestemmingsplan “Ruimte voor ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen” heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de sanering van de (voormalige) varkenshouderij aan de Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen, de herbestemming van de daar gelegen bedrijfswoning naar de bestemming “Wonen” en de toevoeging van één Ruimte voor Ruimte woning.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met daarbij behorende stukken ligt met ingang van 8 oktober 2020 tot en met 19 november 2020 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente (Markt 1 te Zundert). Het plan is ook digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl onder ‘Verbouwen en verhuizen --> Bestemmingsplannen --> Vastgesteld’.

 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan door een belanghebbende, die over het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep worden ingesteld. Een belanghebbende die over het ontwerp geen zienswijzen naar voren heeft gebracht, kan slechts beroep instellen indien hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 9 oktober 2020 tot en met donderdag 19 november 2020. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Naar boven