Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasStaatscourant 2020, 5052Ruimtelijke plannenGebr. van Doornelaan 63 Horst, Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan, 23-01-2020

Logo Horst aan de Maas

Horst, vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan "Gebr. Van Doornelaan 63 Horst",

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend, dat het bestemmingsplan ‘Gebr. Van Doornelaan 63 Horst’ (NL.IMRO.1507.GVDOORNE63-BPC1) wordt voorbereid.

Het plangebied

Het plangebied ligt aan de Gebr. van Doornelaan 63 ten noorden van de kern Horst in de gemeente

Horst aan de Maas. Op de locatie is de onderwijsinstelling Bouwmensen gevestigd. Het

plangebied bestaat grotendeels uit bestaande bebouwing met aan de noordoostzijde een parkeerplaats.

De realisatie van de beoogde praktijk en constructieruimte vindt plaats op twee percelen,

kadastraal bekend als Horst, sectie O, nummer 1408 en 1410 (gedeeltelijk).

Aanleiding en doel van het toekomstig bestemmingsplan

De onderwijsinstelling Bouwmensen aan de Gebr. van Doornelaan 63 in Horst wil de bestaande

onderwijsinstelling efficiënt gaan gebruiken. Dit efficiënt gebruiken bestaat uit de realisatie van

een constructie- en praktijkruimte die gebruikt wordt om praktijklessen te kunnen geven aan

haar leerlingen. De praktijklessen kunnen daarmee in een meer passende onderwijsomgeving

worden gegeven. Het is hierbij expliciet niet de bedoeling dat, als gevolg van deze ruimtelijke

ontwikkeling, het leerlingen aantal wordt vergroot. Echter het bestemmingsplan ‘Buitengebied Horst aan de Maas’ bied niet de bouwruimte die nodig is om het nieuwe gebouw te realiseren.

Kennisgeving

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Stukken met betrekking tot dit voornemen liggen niet ter inzage. Dat zal op een later moment gebeuren. Voorafgaand daaraan zal een nieuwe publicatie plaats vinden. Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt.(www.horstaandemaas.nl).

Bezwaren of zienswijzen

Over dit voornemen is geen vorm van inspraak mogelijk.

Vervolgprocedure

Zodra een ontwerpbestemmingsplan gereed is, zal deze voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. In die periode kunnen ook zienswijzen worden ingediend over het plan. Te zijner tijd zal een nieuwe publicatie plaatsvinden (Staatscourant, Hallo, gemeentelijke website). Vanaf dat moment zal het plan ook beschikbaar zijn via de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl) en op(www.ruimtelijkeplannen.nl). Naar verwachting zal dit medio 2020 plaatsvinden.

Informatie

Deze informatie is ook terug te vinden via www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen). Voor meerinformatie kunt u ook terecht bij het team Omgeving, tel. (077)477 9 777

Horst, 23-01-2020

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

C.C. Leppink-Schuitema, burgemeester.

drs. J. van der Noordt MMO, secretaris.