Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 50012OverigConcept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Badhoevedorp Catharinahoeve

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Badhoevedorp Catharinahoeve ter inzage wordt gelegd.

Het voornemen

De gemeente Haarlemmermeer werkt momenteel aan het bestemmingsplan en bijbehorend milieueffectrapport (MER) voor Badhoevedorp Catharinahoeve. Het gebied ligt ingesloten tussen de A9, de Schipholweg (N232) en de Sloterweg. Uit de m.e.r.-beoordeling ten behoeve van het voorontwerpbestemmingsplan blijkt dat sprake is van een m.e.r.-plicht.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap in de milieueffectrapportage- procedure

(m.e.r.-procedure). In de notitie is kort beschreven waarom de gemeente het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) nodig vindt en voor welke activiteiten het MER wordt opgesteld. Daarnaast is aangegeven welke effecten van de voorgenomen activiteit(en) worden onderzocht en hoe gedetailleerd dat gebeurt. Ook is in de notitie opgenomen op welke wijze de milieueffecten in beginsel beschreven worden.

Over de concept NRD worden de Commissie voor de milieueffectrapportage en bestuursorganen geraadpleegd. Tegelijkertijd kan een ieder over de concept NRD zijn/haar zienswijze kenbaar maken.

De gemeenteraad besluit vervolgens over de vaststelling van de NRD. De volgende stap zal zijn het opstellen van het MER zelf. Dat zal tezamen met het bestemmingsplan in de ontwerpfase ter inzage worden gelegd. Tijdens dit proces zullen ook informatiebijeenkomsten met belangstellenden worden georganiseerd.

Inzien

De concept NRD kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro.

Voorts ligt dit stuk ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak is dit dagelijks in te zien van 9 -13 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852.

De terinzageligging begint op 25 september 2020 en duurt zes weken.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder een zienswijze over de concept NRD zowel schriftelijk, mondeling als digitaal naar voren brengen.

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).

Digitaal kunnen personen dat met gebruikmaking van DigiD door een formulier in te vullen, waarheen u verwezen wordt op deze webpagina van een externe website. Die verwijzing staat ook op de website van gemeente Haarlemmermeer, en wel op de webpagina waar u de planstukken van de betreffende concept NRD kunt raadplegen.