Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZevenaarStaatscourant 2020, 49961Ruimtelijke plannenVaststelling Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort

Logo Zevenaar

De raad van de gemeente Zevenaar heeft op 17 september 2020 de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort gewijzigd vastgesteld. Het plangebied omvat de IJssel en de uiterwaarden tussen Arnhem en Giesbeek.

Aanleiding

Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten. Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is één evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Dit plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Zo bereiden we het gebied de komende tien jaar voor op de toekomst.

Structuurvisie

In het afgelopen jaar hebben de partners een zogenoemd Voorkeursalternatief (maatregelenpakket) samengesteld. Dit is gebeurd op basis van onder meer wensen van betrokkenen, onderzoeksresultaten (milieueffecten, kosten en baten) en beschikbare financiering. Het Voorkeursalternatief is beleidsmatig vertaald in de Intergemeentelijke Structuurvisie. Dit beleidsdocument vormt het toetsingskader voor de toelaatbaarheid van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast is de Structuurvisie een uitnodiging om te komen met initiatieven die bijdragen aan doelen van het Rivierklimaatpark.

Zienswijzen en advies

De vijf gemeenten hebben de Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie van 14 november 2019 tot en met 27 december 2019 ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kon iedereen zienswijzen indienen. Daarnaast heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage geadviseerd over het milieueffectrapport. De raad van de gemeente Zevenaar heeft deze zienswijzen en adviezen betrokken bij haar besluit over de Structuurvisie.

Inzien

U kunt de Structuurvisie (inclusief bijbehorend milieueffectrapport) downloaden op www.rivierklimaatpark.nl. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op ‘Plannen zoeken’. Vervolgens vult u onder ‘Plannaam of -nummer’ de plannaam ‘Rivierklimaatpark IJsselpoort’ of het plannummer ‘NL.IMRO.0299.SV99RKPZEVENAAR-VA01’ in.

Leest u liever een papieren versie? De Structuurvisie is ook in te zien op de volgende locatie:

  • 1.

    Gemeente Zevenaar, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar

Let op: informeer bij de betreffende gemeente naar de actuele openingstijden.

Bezwaar of beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van de Structuurvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Vervolgproces

Nadat alle gemeenteraden de Structuurvisie hebben vastgesteld, maken de partners van het Rivierklimaatpark afspraken over de nadere uitwerking van de plannen. In de komende jaren is er voor betrokkenen uit het gebied weer uitgebreid de mogelijkheid om over deze plannen mee te denken. Dit moet uiteindelijk leiden tot gedetailleerdere ontwerpen en onderzoeken. Op basis hiervan worden (waar nodig) bestemmingen gewijzigd en vergunningen aangevraagd. Daarna vindt een gefaseerde uitvoering plaats. De eerste uitvoeringsfase loopt vooralsnog tot 2028.