Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenStaatscourant 2020, 48367Ruimtelijke plannenBekendmaking terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan ‘Breelandsweg 9 te Sint Maarten’, gemeente Schagen 

Logo Schagen

Burgemeester en wethouders van Schagen maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 25 augustus het wijzigingsplan ‘Breelandsweg 9 te Sint Maarten, (NL.IMRO.0441.WPBreelandsweg9-VA01) hebben vastgesteld.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan voorziet in een vergroting van de oppervlakte en verandering van de vorm van het agrarisch bouwvlak naar 2 hectare.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en vastgestelde wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 17 september 2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.overheid.nl of via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0441.WPBreelandsweg9-VA01

Voor het inzien van fysieke stukken kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0224-210 349.

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

https://digitale.plannen.nl/0441/6EA15D22-48AB-4F8E-98D4-C6D3AB9A490E/

Beroep tegen de vaststelling

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:

- een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan naar voren heeft gebracht;

- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan naar voren te brengen;

- een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het plan zijn aangebracht (zoals aangegeven in de nota zienswijzen en de nota ambtshalve wijzigingen).

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte van de gemeente Schagen, tel. 0224-210349

Schagen, 16 september 2020