Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânStaatscourant 2020, 4815Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Lollum - Bayumerleane 5, Súdwest-Fryslân

Logo Súdwest-Fryslân

De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft op 19 december 2019 het bestemmingsplan “Lollum - Bayumerleane 5” ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken daarom bekend dat dit bestemmingsplan ter inzage ligt.

Wat houdt dit bestemmingsplan?

Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in een regeling waarin horeca is opgenomen als zelfstandige activiteit, gelijkwaardig aan de recreatieve functies (kampeerterrein en groepsaccommodatie) en de functie zorgboerderij.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u vanaf 24 januari 2020 tot en met 5 maart 2020 inzien bij de gemeenteloketten in Bolsward en Sneek.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2018noorBPbayu5lol-vast

Hoe kunt u reageren?

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u in beroep gaan. Let erop dat u dit doet binnen de bovengenoemde inzagetermijn. Er kan uitsluitend beroep worden ingediend door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. U kunt uw beroepschrift sturen aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wilt u de uitspraak op beroep niet afwachten?

Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter zal dan snel naar uw verzoek kijken en alvast een voorlopige uitspraak doen. Het bestemmingsplan is geldig vanaf 6 maart 2020. Ook als u een beroepschrift heeft ingediend. Als er een voorlopige voorziening is aangevraagd geldt het bestemmingsplan pas als er een uitspraak door de rechter is gedaan.