Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KapelleStaatscourant 2020, 48076Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Smokkelhoek 1e herziening (Kloosterweg)

Logo Kapelle

Burgemeester en wethouders van Kapelle maken ingevolge artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb bekend dat met ingang van donderdag 17 september 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

 

een ontwerp van het bestemmingsplan Smokkelhoek 1e herziening (Kloosterweg)

 

Plangebied

Het plangebied is het kadastrale perceel gemeente Kapelle, sectie S, nummer 377. Dit perceel ligt tussen de Rijksweg en de Kloosterweg op het bedrijventerrein Smokkelhoek.

 

Hoofdlijnen van het plan

Het bestemmingsplan regelt dat het bouwvlak met de bestemming Bedrijf groter wordt. Het bouwvlak wordt uitgebreid in de richting van de Rijksweg en komt te liggen tot tegenaan de bestemming Groen die op de leidingstrook rust. In de bestemming Groen wordt een deel bestemd tot Bedrijf, om daar een buitenshowroom te kunnen realiseren. Bedrijven die zich daar vestigen krijgen daarmee de mogelijkheid om eigen producten te tonen. Voor dit bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit wordt als onderdeel van het bestemmingsplan tegelijk in procedure gebracht.

 

Het plan inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. Het plan is tevens in pdf-versie te raadplegen op de gemeentelijke website www.kapelle.nl onder Bestemmingsplannen. Een volledig digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan, met code NL.IMRO.0678.smokkelhoekHZ001-OW01 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Reageren

Een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Kapelle, Postbus 79, 4420 AC te Kapelle. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14-0113. Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen. Kijk hiervoor op www.kapelle.nl. U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

 

Kapelle, 16 september 2020

Burgemeester en wethouders van Kapelle