Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2020, 47921VerkeersbesluitenGemeente Beesel - Tijdelijk verkeersbesluit - Het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met burendag Lindenlaan op 26 september 2020

Logo Beesel

 

Burgemeester en wethouders van Beesel,

- gezien de aanvraag van 31 augustus 2020, om weg/wegen af te sluiten in verband met burendag Lindenlaan;

- gelet op:

• het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (AWB);

• het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d in de Wegenverkeerswet 1994;

• het bepaalde in artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, dat een besluit moet worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

overwegende:

- dat het wenselijk is om voor deze activiteit(en) een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen;

- dat de duur van de maatregelen beperkt dient te worden tot de duur van de activiteit(en);

- dat de aangegeven weg/wegen in beheer is/zijn van de gemeente Beesel;

B E S L U I T E N:

1. door plaatsing van bord C1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers:

• Lindenlaan tussen huisnummers 12 en 30

2. te bepalen dat de onder 1 bedoelde tijdelijke verkeersmaatregel uitsluitend geldt op 26 september 2020 van 13:00 uur tot 17:30 uur.

 

Reuver, 3 september 2020

Namens burgemeester en wethouders van Beesel,

beleidsondersteuner team Klantenbalie

 

Bezwaarmogelijkheden,

Op grond van artikel 7.1 van de Awb kunnen belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver.

Het bezwaarschift moet worden ondertekend en dient in ieder geval te bevatten:

 • 1.

  De naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  De motieven achter het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking op dit besluit.

Voorlopige voorziening,

Naast het indienen van een bezwaarschrift is het mogelijk een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Dit kan wanneer een bezwaarschrift is ingediend en wanneer onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Dit verzoek dient te worden gericht tot de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.