Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2020, 47803VerkeersbesluitenBesluit aanpassing bebouwde kom Burgemeester Termeerstraat te Mierlo 2020-2A

Logo Geldrop-Mierlo

Wijziging bebouwde komgrens Burgemeester Termeerstraat te Mierlo

 

Nummer besluit: VKB2020-2A

Datum besluit: 11 augustus 2020

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo

 

Overwegende:

dat op 6 maart 2020 een verkeersbesluit is genomen en gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 2020-02 voor het verplaatsen van verkeersborden en het instellen van een 30 km/uur zone op de Burgemeester Termeerstraat te Mierlo;

dat tegen dit besluit twee bezwaarschriften zijn ingediend;

dat naar aanleiding hiervan is geconstateerd dat voor het uitvoeren van dit besluit ook een formele wijziging van de bebouwde komgrens nodig is, op grond van artikel 20a WVW, dat deze grens nu nog ligt ter hoogte van Burgemeester Termeerstraat 6;

dat met het besluit van 6 maart 2020 mede werd beoogd de bebouwde komgrens verder naar het noorden te verplaatsen, ter hoogte van de weg Luchen, ter plaatse van de nieuw te plaatsen verkeersborden;

dat er overeenkomstig artikel 48 juncto artikel 24 van het BABW nu opnieuw overleg is gevoerd met de korpschef van de politie en dat positief is geadviseerd;

wij voor het overige verwijzen naar de motivering in ons besluit van 6 maart 2020;

gelet op het raadsbesluit van 30 november 2009 inzake ‘Herziening bebouwde komgrens Mierlo’ waarbij de raad heeft besloten de grens van de bebouwde kom in verband met de nieuwbouwwijk Luchen, gefaseerd aan te passen, conform een bij het raadsvoorstel behorende kaart, beginnende met fase 1;

dat de raad op 30 november 2009 heeft overwogen om de besluitvorming over de volgende fasen aan het college over te laten en daarom tevens heeft besloten om de bevoegdheid in artikel 20a van de Wegenverkeerswet tot het wijzigen en vaststellen van de bebouwde komgrens, te delegeren aan het college; dat we nu zijn aanbeland bij fase 4, die op de kaart bij het raadsvoorstel en -besluit is aangegeven; dat burgemeester en wethouders dan ook bevoegd zijn om de bebouwde komgrens te wijzigen, conform de aangegeven fase 4 op de hiervoor genoemde kaart;

Besluiten:

de bebouwde komgrens gewijzigd vast te stellen in die zin dat de grens, die nu ligt ter hoogte van Burgemeester Termeerstraat 6 te Mierlo, wordt verplaatst naar het noorden, ter hoogte van de weg Luchen;

aan dit besluit gelijktijdig uitvoering te geven met het besluit van 6 maart 2020, waarbij fysieke verkeersmaatregelen worden ingesteld;

Een en ander conform de bij dit besluit behorende bijlagen.

Burgemeester en wethouder van Geldrop-Mierlo

Datum: 11 augustus 2020

Bijlagen:

  • verkeersbesluit van 6 maart 2020 met nummer VKB2020-02, inclusief kaartbijlage (bijlage 1)

  • raadsbesluit van 30 november 2009 met bijbehorend raadsvoorstel (bijlagen 2a en 2b)

  • advies van de politie van 10 augustus 2020 (bijlage 3)

 

Op donderdag 17-09-2020 wordt dit besluit bekendgemaakt in de Staatscourant. Een kennisgeving van dit besluit wordt op dezelfde datum gepubliceerd in weekblad Middenstandsbelangen. Het besluit met bijlagen ligt vanaf 18-09-2020 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop.

Bezwaar of voorlopige voorziening

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking ervan schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Meer informatie vindt u op www.geldrop-mierlo.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift leidt er niet toe dat het verkeersbesluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat de uitvoering van het besluit moet worden uitgesteld, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij het team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.