Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Publieke Gezondheid & Zorg GroningenStaatscourant 2020, 4779Besluiten van algemene strekkingTreasury Statuut GGD Groningen

Logo Publieke Gezondheid & Zorg Groningen

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z)

Gelet op

- de Wet financiering decentrale overheden;

- de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof);

- de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo);

- de Regeling schatkistbankieren;

- de Regelgeving betreffende staatssteun;

- de Wet regeling toezicht financiële ondernemingen;

- de Financiële verordening PG&Z 2020;

- Delegatie- en mandaatbesluit GGD Groningen;

BESLUIT:

vast te stellen het Treasury Statuut GGD Groningen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit statuut wordt verstaan onder:

 • 1.

  a. Schatkistbankieren: Het gaat om een ‘verplichte deelname aan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit’. Decentrale overheden zijn niet meer vrij om hun middelen buiten de centrale overheid uit te zetten, maar zijn verplicht hun tegoeden te stallen bij de schatkist. Wel behouden ze de vrijheid om van anderen dan de centrale overheid te lenen;

 • 2.

  b. Derivaten: Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende waarden kunnen financiële producten, zoals leningen of obligaties zijn.

 • 3.

  c. Derivaten worden onder andere gebruikt om renterisico’s te sturen en financieringskosten te minimaliseren;

 • 4.

  d. Kasgeldlimiet: Een bedrag op basis van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de organisatie bij aanvang van het jaar;

 • 5.

  e. Renterisiconorm: Een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet fido gefixeerd percentage van dat deel dat voor renteherziening in aanmerking komt van de vaste schuld van de organisatie dat bij de realisatie niet mag worden overschreden;

 • 6.

  f. Financiering: Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen;

 • 7.

  g. Liquiditeitenbeheer: Het aantrekken en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar;

 • 8.

  h. Wet Fido: Wet financiering decentrale overheden.  

  Artikel 2 Doelstellingen van financieringsfunctie

  De financieringsfunctie van de organisatie dient tot:

 • 1.

  a. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;

 • 2.

  b. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;

  2

    

 • 1.

  c. Het beschermen van vermogens- en (rente- 

  Artikel 3 Uitgangspunten risicobeheer

  Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

 • 1.

  a. De organisatie maakt gebruik van het schatkistbankieren in het geval van overtollige middelen of een vergelijkbare faciliteit de bank uit artikel 7b. Het gebruik van derivaten is derhalve niet toegestaan (kredietrisico);

 • 2.

  b. Aantrekken en uitzetten van gelden gebeurt in euro’s (koersrisico);

 • 3.

  c. De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de Wet Fido (renterisiso);

 • 4.

  d. De renterisiconorm wordt niet overschreden conform de Wet Fido (renterisiso).  

  Artikel 4 Financiering

  Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de

  volgende uitgangspunten:

 • 1.

  a. Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;

 • 2.

  b. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn: onderhandse leningen, kasgeldleningen, rekening-courant.  

  Artikel 5 Kredietwaardigheid relaties

  De GGD Groningen beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te

  nemen financiële diensten. Hiervoor geldt dat bankrelaties voor hun kredietwaardigheid minimaal dienen te beschikken over een AA-rating van één van de volgende erkende rating-bureau’s: Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA.

  Artikel 6 Geldstromenbeheer

  Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te minimaliseren wordt:

 • 1.

  a. Het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op organisatieniveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen;

 • 2.

  b. Het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank.  

  Artikel 7 Saldo- en liquiditeitenbeheer

  Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

 • 1.

  a. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de organisatie kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt - conform artikel 3 - de kasgeldlimiet niet overschreden;

 • 2.

  b. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeldleningen, kasgeldleningen, onderhandse leningen en kredietlimiet op rekening courant.  

  Artikel 8 Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

  Voor de financieringsfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle:

 • 1.

  a. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd;

 • 2.

  b. Bevoegdheden zijn via het Delegatie- en mandaatbesluit GGD Groningen en het Ondermandaatbesluit GGD Groningen nader schriftelijk vastgelegd;

  3

    

 • 1.

  c. Bij de uitvoering van de financieringsactiviteiten is sprake van een minimaal noodzakelijke functiescheiding. Hierbij geldt dat in de uitvoering sprake is van minimaal twee daartoe bevoegde/aangewezen functionarissen (vier-ogen-principe).  

  Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

  a. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

  b. Het Treasury Statuut GGD wordt bekend gemaakt door plaatsing in het publicatieblad GGD

  Groningen

  c. Dit reglement wordt aangehaald als ‘Treasury Statuut GGD Groningen’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur GR PG&Z van 22 november 2019,

 

Groningen, 22 november 2019,

Voorzitter, Secretaris

M. Gijsbertsen, G. Wildeboer