Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2020, 47682VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 697-2020

Logo Utrecht

Provincie Utrecht, 697-2020, gemeente Utrechtse Heuvelrug, rotonde Donderberg, N225 Leersum, aanleggen voetgangersoversteekplaats.

Besluit van de provincie Utrecht van 25 augustus 2020, nummer 820F31E7, tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats ten behoeve van de rotonde “Donderberg” op de Rijksstraatweg N225 te Leersum, in de gemeente Driebergen, ter hoogte van hmp. 25.350.

Gebruikte afkortingen

RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

BABW = Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

Hmp. = hectometerpaal

Overwegingen

Bij het opnieuw inrichten van deze rotonde is op basis van de veiligheid op de provinciale weg N225 geconstateerd dat op dit weggedeelte ten behoeve van overstekende voetgangers een voetgangersoversteek ontbreekt.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het BABW moet voor het nemen van verkeersmaatregelen en het aanbrengen van borden van bijlage I van het RVV 1990 en verkeerstekens op het wegdek een verkeersbesluit worden genomen. De doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Verplicht overleg politie

Zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, is overleg gepleegd met de korpschef van de nationale politie over deze verkeersmaatregel. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de politie heeft ingestemd met de maatregel om de voetgangersoversteekplaats aan te leggen.

Afweging belangen

Op de Rijksstraatweg N225, is ten behoeve van de rotonde “Donderberg”, aan de noordelijke zijde van deze kruising, onder andere vanuit de wens van omwonenden en betrokkenen, behoefte ontstaan aan een meer veilige oversteek voor voetgangers. Hier wordt invulling aan gegeven door middel van een voetgangersoversteekplaats, ofwel zebrapad zoals weergegeven met een cirkel in de bijlage van dit verkeersbesluit. Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Bevoegdheid

De weggedeelten waar deze maatregelen worden getroffen, zijn in beheer bij de provincie Utrecht. Daarom zijn wij, Gedeputeerde Staten van Utrecht, op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

In overeenstemming met de aangehechte en van dit verkeersbesluit deel uitmakende beeldmateriaal genaamd ‘vb.697.2020.bijlage.pdf’, wordt de volgende maatregel uitgevoerd op de provinciale weg ten behoeve van de aanleg van een voetgangersoversteekplaats ten behoeve van de rotonde “Donderberg” op de Rijksstraatweg N225 te Leersum, in de gemeente Driebergen, ter hoogte van hmp. 25.350.

Plaatsen

  • het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats (zebra) op het wegdek zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het RVV 1990, zodat bestuurders voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen die hier willen oversteken voor moeten laten gaan ter hoogte van hmp. 25.350 nabij kruising Donderberg. Tevens wordt het bord L2 (voetgangersoversteekplaats) ter hoogte van de zebra geplaatst.

Aandachtspunt

Dit besluit laat de eventuele toepassing van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 onverlet..

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 11 september 2020 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302589111. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Tevens hebben wij dit verkeersbesluit openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

Aandachtspunt

Dit besluit laat de eventuele toepassing van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 onverlet.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

 

 

namens hen,

Cock van Dijk

Teamleider domein Mobiliteit

 

 

 

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 11 september 2020 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302589111. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Tevens hebben wij dit verkeersbesluit openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

 

  • 1.

    Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar.

  • 2.

    Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd (zie ook: www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/ voor de hoogte van het griffierecht). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.