Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OosterhoutStaatscourant 2020, 47673OverigAanwijzing gebieden en locaties met een walstroomvoorziening Algemene plaatselijke verordening Gemeente Oosterhout

Logo Oosterhout

1 lnleiding

 • 1.

  Op het grondgebied van de gemeente Oosterhout zijn in de vaarwegen diverse openbare ligplaatsen van Rijkswaterstaat beschikbaar voor het aanleggen van o.a. binnenvaartschepen anders dan het tijdelijk wachten voor een van de sluizen. Meestal betreft het ligplaatsen voor de duur van maximaal 3 x 24 uur.

 • 2.

  De gemeente Oosterhout zal om de geluidbelasting en luchtverontreiniging in de omgeving te beperken bij enkele van die ligplaatsen op korte termijn walstroomvoorzieningen aan leggen ten behoeve van aangemeerde binnenvaartschepen.

 • 3.

  In de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Oosterhout (verder: APV) zijn daarvoor regels opgenomen.

2 Procedure

Het college is op grond van art. 4:21, eerste lid, APV bevoegd om gebieden en locaties aan te wijzen waar het verbod bedoeld in artikel 4:21 en 4:22 APV daarna gaat gelden. Het is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht die lokaal en in de Staatscourant kenbaar zal worden gemaakt.

 

3 Overwegingen

 • 1.

  Het is een aangemeerd binnenvaartschip op grond artikel 4:21 en 4.22 van de APV verboden om in een door het burgemeester en wethouders van Oosterhout aangewezen gebied een generator te gebruiken indien nabij de ligplaats een walstroomvoorziening beschikbaar of een hoofd- of hulpmotor te gebruiken.

 • 2.

  Het gebruik van een generator, hoofd- of hulpmotor op een aangemeerd binnenvaartschip in het aan te wijzen gebied leidt regelmatig tot klachten bij de gemeente over geluidhinder bij woningen, vooral in de avond- en nachtperioden. De ernst van de klachten is afhankelijk van de afstand van de generator tot een woning, het type schip, het type generator en de ligduur van het schip. Er zijn geen wettelijke normen vastgesteld in de scheepvaart- of milieuregelgeving. Daarom is daar sinds kort in voorzien in de APV. Indien een walstroomvoorziening beschikbaar is kan de generator vervallen en kan een hoofd- of hulpmotor worden uitgezet. Bij gebrek aan een walstroomvoorziening geldt voor een aangemeerd binnenvaartschip een geluidnorm van 50 dB(A) (etmaalwaarde) op de gevel van een geluidgevoelig object zoals een woning.

 • 3.

  Generatoren en vooral motoren veroorzaken ook een relatief hoge luchtverontreiniging (o.a. stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof). Omdat die plaatsvinden op een vaste plek kan de concentratie lokaal sterk toenemen. Naarmate een schip dichterbij een woning is gelegen zal de hinder toe nemen. De uitlaatgassen kunnen in te hoge concentraties schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

 • 4.

  De walstroomvoorzieningen zullen in opdracht van de gemeente in fases worden aangelegd. De 1e fase betreft de ligplaatsen in de vaarweg ter hoogte van de Erik Pinksterblomstraat. In een later stadium zullen ook voorzieningen aan de westzijde van de Korenbocht (eiland) worden aangelegd.

 • 5.

  De ligplaatsen liggen op een korte afstand van de bestaande en nog te bouwen woningen aan de genoemde straten. De schepen mogen bij de ligplaatsen maximaal 3 aaneengesloten dagen aangemeerd liggen. Dat leidt regelmatig tot overlast zoals hiervoor genoemd.

 • 6.

  Door deze aanwijzing en de bepalingen in de APV zullen de lasten voor de binnenvaartschepen die gebruik willen maken van de ligplaatsen niet onaanvaardbaar zijn, afgewogen tegen het algemeen belang voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de woningen en het leefmilieu.

 • 7.

  Nabij de Marksluis zijn ook wachtplaatsen aanwezig. Deze zijn bedoeld voor het tijdelijk wachten om door de sluis gelaten te kunnen worden. Tegen een langer verblijf kan door het bevoegd gezag worden opgetreden. Daarom worden die locaties niet aangewezen.

4 Zienswijze

Tegen dit besluit kunnen door belanghebbende van 16 september t/m 28 oktober 2020 bezwaren worden ingediend bij het college. Voor de details wordt verwezen naar de kennisgeving. Op grond van vaste jurisprudentie wordt alleen diegene als belanghebbende aangemerkt die een bijzondere en rechtens te erkennen relatie heeft tot het besluit.

 

5 Besluit

Gelet op artikel 4:21 Algemene plaatselijke verordening Gemeente Oosterhout (verder: APV) en de hiervoor genoemde overwegingen besluit het college:

 • 1.

  De aanlegplaatsen L1 t/m L10 in de gebieden aangeduid in bijlage 1 bij dit Besluit aan te wijzen als een locatie als bedoeld in art. 4:21, eerste lid APV.

 • 2.

  Bij iedere aangewezen aanlegplaats de binnenvaartschippers door bebording te wijzen op de beschikbaarheid van walstroom en de verboden van artikel 4:21 en 4:22, APV.

 • 3.

  Dit besluit wordt gepubliceerd in het lokale weekblad en de Staatscourant en treedt in werking de dag na publicatie daarvan.

8 september 2020

HET COLLEGE VAN OOSTERHOUT,

burgemeester,

secretaris.