Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2020, 47637Vergunningen

Bekendmaking wijziging transitievergunningen 2.100 MHz, Agentschap Telecom

8 september 2020

AT-EZK/7996364

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat maakt het volgende bekend:

De transitievergunningen die op 28 juli zijn verleend aan KPN B.V., T-Mobile Netherlands B.V. en Vodafone Libertel B.V. zijn gewijzigd met mijn besluiten van 25 augustus en 2 september jl. Deze drie vergunningen zijn gewijzigd in die zin dat de datum van inwerkingtreding in artikel 5, eerste lid, is gewijzigd van 1 januari 2021 in 28 juli 2020. Daarnaast wordt in artikel 4, vierde lid, na ‘De vergunninghouder gebruikt op enig moment’ ingevoegd ‘per locatie’.

Toelichting

In de transitievergunningen was opgenomen dat de beschikkingen in werking treden met ingang van 1 januari 2021 (artikel 5, eerste lid). Overeenkomstig het Bekendmakingsbesluit en bijlage 4 daarvan dienden de beschikkingen echter met ingang van de datum van vergunningverlening in werking te treden, te weten 28 juli 2020. Met het wijzigingsbesluit van 25 augustus 2020 is deze omissie hersteld.

Daarnaast was in de toelichting op het Bekendmakingsbesluit opgenomen dat aan artikel 4, vierde lid van de transitievergunningen ‘per locatie’ zou worden toegevoegd. Dit, aangezien het gebruik van frequentieruimte tijdens de transitieperiode per locatie kan verschillen en aangezien de vergunninghouder niet meer frequentieruimte mag gebruiken dan de hoeveelheid frequentieruimte waarover hij in de 2100 MHz-band beschikte voor de veiling dan wel de hoeveelheid frequentieruimte die hij in de 2100 MHz-band heeft verworven tijdens de veiling. Om die reden diende in artikel 4, vierde lid ‘per locatie’ toegevoegd te worden en is deze omissie met het wijzigingsbesluit van 2 september 2020 hersteld. De wijzigingsbesluiten liggen ter inzage bij Agentschap Telecom, afdeling Spectrummanagement/ Netwerken. De geconsolideerde vergunningen zijn als bijlage bijgevoegd bij deze bekendmaking.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden, tegen de wijzigingsbesluiten van 25 augustus en 2 september 2020 binnen zes weken na de dag van deze publicatie, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking(en) waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Postbus 450, 9700 AL Groningen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, M.G.J. Meijers Hoofd Spectrummanagement Agentschap Telecom