Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 130 te Waddinxveen

Logo Waddinxveen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 september 2020 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 130 en dat de stukken voor een periode van zes weken ter inzage liggen. Het wettelijk verplichte vooroverleg vindt ook plaats in deze periode. Bestemmingsplan Noordeinde 130 maakt het bouwen van één woning mogelijk. Dit is in het huidige bestemmingsplan ‘Waddinxveen Noord West’ niet mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan

Aan het Noordeinde 130 wenst initiatiefnemer een deel van de bedrijfsbebouwing te slopen. De bedrijfsbebouwing is niet meer nodig omdat er nauwelijks sprake meer is van agrarische activiteiten op het perceel. Door de aanleg van het Bentwoud is het perceel hiervoor te klein geworden. Door de sloop van de bedrijfsbebouwing en het aankopen van gesloopte meters elders aan het Noordeinde ontstaat er meer openheid in de polder. Door gebruik te maken van de ruimte-voor-ruimteregeling kan er ter compensatie één woning gebouwd worden. Het bestaande bestemmingsplan 'Waddinxveen Noord West' staat de bouw van de woning niet toe. Voorliggend bestemmingsplan biedt het planologisch-juridisch kader om de woning te kunnen bouwen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 130 met bijbehorende bijlagen wordt met ingang van 10 september 2020 gedurende zes weken (tot en met 21 oktober 2020) ter inzage gelegd op het gemeentehuis, Beukenhof 1. U kunt de stukken inzien via de computer in de hal van het gemeentehuis. U kunt het plan ook inzien via de gemeentelijke website; https://www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen, onder het kopje ‘Op dit moment ter inzage’. Een andere mogelijkheid voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPNoordeinde130-0301).

Zienswijzen

U kunt tot en met 21 oktober 2020 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK te Waddinxveen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met dhr. X. Leenheer via telefoonnummer 14 0182. Alle ontvankelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.

Naar boven