Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2020, 46957Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland Parkstad, Gulpen-Wittem en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Logo Gulpen-Wittem

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem maken ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor het realiseren van een fietsverbinding en watermaatregelen tussen het Heuvelland en Parkstad.

Ontwerpbestemmingsplan

De samenwerkende gemeenten Voerendaal, Gulpen-Wittem en Heerlen, het Waterschap Limburg en de provincie Limburg willen een veiligere, vrij liggende, fietsverbinding vanuit het Heuvelland naar Parkstad (en vice versa) voor woon-werk, school-thuis én toeristisch-recreatief fietsverkeer. De aanleg van de fietsverbinding wordt gecombineerd met het klimaatbestendiger inrichten van de omgeving van de fietsverbinding, o.a. door de aanleg van hemelwaterbuffers. Alle drie de gemeenten stellen een bestemmingplan op voor het deel van het fietspad op hun grondgebied. Deze bekendmaking gaat over het Gulpen-Wittemse deel van het fietspad.

Het plangebied, binnen de gemeente Gulpen-Wittem is gelegen in het buitengebied van de gemeente aan de zuidzijde van de Vijfbundersweg te Wijlre. Het tracé start aan de Vijfbunderweg, ten oosten van de kern Wijlre en het 'Miljoenenlijn'-spoortracé. Vervolgens strekt het tracé zich over de Vijfbundersweg en de Vrakelbergerweg met een lengte van 2,3 kilometer in oostelijke richting uit tot aan de Ribbelheideweg. Binnen het grondgebied van de gemeente Gulpen – Wittem worden daarnaast drie nieuwe waterbuffers aangelegd, aan de zuidzijde van de Vijfbundersweg, ten westen van de kruising met de Vrouwendelweg.

Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van de Wet milieubeheer op 1 september 2020 een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland Parkstad Gulpen-Wittem’. In de Wet milieubeheer is bepaald dat voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure, de procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling moet worden doorlopen. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van onderhavige ontwikkelingen is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland Parkstad Gulpen-Wittem’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 12 september tot en met 23 oktober 2020 voor iedereen ter inzage. Inzien kan via:

 • 1.

  Een bezoek aan het gemeentehuis, Willem Vliegenstraat 12 te Gulpen, tijdens openingstijden klantcontactcentrum (maandag tot en met woensdag van 09:00 – 16.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur). Indien u een persoonlijke toelichting op het plan wenst dient u een afspraak te maken via het klantcontactcentrum.

 • 2.

  De gemeentelijke website: www.gulpen-wittem.nl ((https://www.gulpen-wittem.nl/onderwerpen/bestemmingsplannen/overzicht-bestemmingsplannen).

 • 3.

  www.ruimtelijkeplannen.nl

  (www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1729.BPfietsverbHLPS-ON01)

De bestemmingsplannen voor het realiseren voor het overige deel van het tracé liggen bij respectievelijk de gemeente Voerendaal en gemeente Heerlen ter inzage.

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan iedereen (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan bij de Gemeenteraad, Postbus 56, 6270 AB Gulpen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Projecten, mevrouw E. Vervuren-Lemmen via het algemene telefoonnummer 14043.

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Aanvullende informatie

Eerder vond een informatiebijeenkomst voor belangstellenden plaats. Vanwege de risico’s rondom het coronavirus zijn er op dit moment geen fysieke bijeenkomsten. U kunt de plannen wel digitaal bekijken via een interactief platform van Waterschap Limburg, één van de partijen die betrokken is bij de realisatie van deze fietsverbinding. Meer informatie vindt u op https://metelkaar.waterschaplimburg.nl/.