Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2020, 46776Ruimtelijke plannenTer inzage ontwerpwijzigingsplan Schoolstraat 9

Logo Woudenberg

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Schoolstraat 9 is vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bedrijfswoning bestemming in een reguliere woonbestemming op het perceel Schoolstraat 9 te Woudenberg, kadastraal bekend als sectie B nummer 6040.

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 9 september 2020 tot en met 20 oktober 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg en is tevens beschikbaar op www.woudenberg.nl. Het ontwerp wijzigingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het wijzigingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het wijzigingsplan of het planid-nummer:

NL.IMRO.0351. WZschoolstr9.

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerp naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K. Kuperus. Dit kan via telefoonnummer (14033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.