Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 4664Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 24 januari 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel met de bijbehorende stukken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op grond van artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Jacobus Boomsmastraat 64 in Sondel. De percelen liggen in het buitengebied van de gemeente De Fryske Marren ten noordoosten van de kern Sondel.

Doel

Op het perceel is een agrarisch bedrijf aanwezig met een loonwerkbedrijf als neventak. Voor het bedrijf wordt een nieuw bouwvlak toegekend met een oppervlak van 3 hectare.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

 • 1.

  · de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • 2.

  · het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

 • 3.

  · het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPSON18JCBOOMSMA64-ON01.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

 • 1.

  schriftelijk:

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • – ontwerpbestemmingsplan Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel,

 • – waarom u een zienswijze indient

 • – de datum

 • – uw naam en adres

 • – uw handtekening

 • 2.

  Mondeling: U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 22 januari 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren