Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 4642Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Follega – Straatweg 1 en 1a

Logo De Fryske Marren

Met ingang van 24 januari 2020 ligt gedurende 6 weken het op 18 december 2019 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Follega – Straatweg 1 en 1a met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied betreft de percelen Straatweg 1 en 1A in Follega.

 

Doel

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij de nu geldende bestemming “Agrarisch – Agrarisch bedrijf” wordt gewijzigd in ‘Wonen – Voormalig boerderij’ ten behoeve van het wonen, een kantoor aan huis, een boerderijkraam en opslagvoorzieningen.

In 2016 is voor het perceel Straatweg 1A een omgevingsvergunning verleend waarbij de woning op het perceel betiteld is als ‘plattelandswoning’. Dit perceel wordt om planologische redenen betrokken bij deze bestemmingsplan wijziging.

 

Waar ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPFOL19STRAAWEG1-VA01

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van state (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

• een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 22 januari 2020

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren