Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2020, 45831VerkeersbesluitenGemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met de realisatie van een oplaadpunt voor twee elektrische voertuigen

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders van Beesel,

- gezien de aanvraag op 25 augustus 2020, om de realisatie van een laadpaal voor elektrische voertuigen;

- gelet op:

  • het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (AWB);

  • het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d in de Wegenverkeerswet 1994;

  • het bepaalde in artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, dat een besluit moet worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; 

overwegende:

  • Er bestaat behoefte aan een aanvulling van de verkeerstekens in verband met de wens om meer mogelijkheden te bieden voor andere en of milieuvriendelijker vormen van vervoer.

  • Er komt steeds meer vraag naar oplaadpunten voor elektrisch aangedreven voertuigen en het is wenselijk ook in Beesel een aantal punten aan te wijzen waar deze elektrische voertuigen (EV) kunnen worden opgeladen.

  • De gemeenteraad heeft in januari 2019 beleid vastgesteld voor het opladen van elektrische voertuigen.

  • dat de aangegeven weg/wegen in beheer is/zijn van de gemeente Beesel;

B E S L U I T E N:

Door het plaatsen van bord E4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeertekens 1990, met een onderbord tekst “uitsluitend opladen elektrisch(e) voertuig(en)”, of van gelijke strekking, twee parkeervakken op het parkeerterrein van Bosdäellaan 1, aan de oostelijke zijde van de parkerplaats, aan te wijzen als een parkeervak uitsluitend bedoeld voor het opladen van voertuigcategorie personenauto’s met een elektrische aandrijving en daarmee tevens het parkeren van andere voertuigen op deze parkeervakken te verbieden. (plaats parkeervakken volgens bijlage situatieschets)

Reuver,

Namens burgemeester en wethouders van Beesel,

beleidsmedewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als u een spoedeisend belang heeft en u bent belanghebbende, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Voor een procedure bij de Rechtbank moet u griffiegeld betalen.