Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2020, 44889Ruimtelijke plannenKennisgeving: Vastgesteld wijzigingsplan Kreekweg 6, Hellevoetsluis

Logo Hellevoetsluis

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maakt bekend dat zij in haar vergadering van 18 augustus 2020 het ‘wijzigingsplan Kreekweg 6, Hellvoetsluis’ heeft vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het wijzigingsplan betreft een bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Het ontwerp wijzigingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen, in deze zes weken zijn geen

zienswijzen ingediend. Het plan is ongewijzigd vastgesteld. Het plangebied betreft het bouwvlak van het perceel te Kreekweg 6, Hellevoetsluis. Het perceel te Kreekweg 6 was in gebruik voor agrarische doeleinden. De eigenaar van het agrarische bedrijf heeft de agrarische activiteiten beëindigd. Gezien de kleinschaligheid van de agrarische activiteiten is verkoop van het bedrijf en voortzetting van het gebruik als zelfstandig agrarisch bedrijf niet realistisch. In het bestemmingsplan zijn in de directe omgeving van het perceel Kreekweg 6 meerdere percelen met een woonbestemming. Bij omliggende voormalige agrarische bouwblokken is de omzetting naar een woonbestemming in de loop van de tijd gerealiseerd. De omzetting van Kreekweg 6 in een woonbestemming sluit derhalve aan bij de bestaande functiekarakteristiek van dit deel van het buitengebied met agrarisch grondgebruik afgewisseld met woonpercelen.

Het college is bevoegd om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’. In het wijzigingsplan is onderbouwd dat aan de gestelde voorwaarden voor deze wijzigingsmogelijkheid wordt voldaan en daarnaast wordt beargumenteerd dat er sprake is van goede ruimtelijke ordening.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt vanaf donderdag 27 augustus 2020 tot en met woensdag 7 oktober 2020 voor eenieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Zolang het gemeentehuis gesloten is in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus kunt u voor het raadplegen van stukken bij het KCC een afspraak maken via telefoonnummer: 14 0181. 

Tevens is het plan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl. Bij vragen over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met M. Wansink van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis 14 0181.

 

Beroep

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de genoemde termijn van inzage tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd, zijn ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Indien dit laatste het geval is, treedt het wijzigingsplan niet in werking, voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.