Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 44655Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan Brugstraat 56, 2019 Hoogeveen

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft voor het gebied Brugstraat 56, Nieuwlande een bestemmingsplan voorbereid. Het bestemmingsplan maakt de wijziging van een agrarische bestemming naar een bestemming ‘wonen’ mogelijk. Het plangebied betreft de Brugstraat 56 aan de Zuidkant van Nieuwlande. Het plangebied betreft de percelen Hoogeveen, Sectie L4769 en Hoogeveen, sectie L4768. Het gebied wordt begrensd door de Brugstraat, de naburige percelen en het kanaal aan de zuidkant.

Inzage

De stukken liggen van 27 augustus tot en met 7 oktober ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende de maatregelen vanwege het coronavirus zijn de gemeentelijke gebouwen beperkt toegankelijk en wordt u verzocht om een afspraak te maken. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2019BP8021007-ON01

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Tomas Post via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.

 

Hoogeveen, 26 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen