Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 44262Ruimtelijke plannenVOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘GROENEWEG 3’ TE NOORDHOEK, GEMEENTE MOERDIJK

Logo Moerdijk

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 27augustus tot en met 7oktober 2020voor iedereen het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Groeneweg 3’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.NHGroeneweg3-BP20) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt. Dit voorontwerp is opgesteld ten behoeve van de omzetten van het bestaand agrarisch bedrijf aan de Groeneweg 3 te Noordhoek naar twee kleinschalige bedrijven en de bouw van 14 nieuwbouwwoningen. Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen kan tot en met 7 oktober 2020 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Voorontwerpreactie bestemmingsplan Groeneweg 3, Noordhoek”. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

Crisis en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat er andere regels gelden voor het instellen van een eventueel beroep tegen het besluit over vaststelling van het bestemmingsplan.

 

Op 15 september 2020 vindt een openbare informatieavond plaats, waar het voorontwerp nader wordt toegelicht en waar u de mogelijkheid heeft om mondeling in te spreken. Belangstellenden dienen zich voor 12 september per email aan te melden in verband met de coronamaatregelen. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar thomas.korsmit@moerdijk.nl. De avond zal middels tijdvakken worden ingedeeld om er voor te zorgen dat de coronamaatregelen kunnen worden nageleefd. De locatie en het tijdstip van uw bezoek aan de informatieavond wordt later per mail en/of telefonisch aan u gecommuniceerd.

 

Zevenbergen 26-augustus-2020