Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereStaatscourant 2020, 42721VerkeersbesluitenOpheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Grevelingenpad 30

Logo Almere

Verkeersbesluit

Gemeente Almere

Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van de Grevelingenpad 30

Steller: H. Bakkum

Afdeling: Stadsruimte

Nummer: 12906069 Datum: 5 augustus 2020

Burgemeester en wethouders van Almere,

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende:

De afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere heeft vanuit de afdeling Zorg & Welzijn een verzoek ontvangen voor het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De aanvraag voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats is ingediend en getoetst bij de afdeling Zorg & Welzijn. Uit het verzoek blijkt dat de gehandicaptenparkeerplaats niet langer in gebruik is.

 

Besluitverplichting:

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Op grond van artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg geweest met de Politie Midden Nederland.

 

Financiën

De maatregel wordt uitgevoerd door de afdeling Stadsruimte en zal betaald worden uit budgetten van de afdeling Stadsruimte.

 

Communicatie

Van het besluit wordt een openbare bekendmaking geplaatst in de Staatscourant.

 

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouders om:

 

door het verwijderen van het verkeersbord E6 met het onderbord OB309 (kenteken), van Bijlage 1 van het RVV 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen ter hoogte van de Grevelingenpad 30, kenteken 58-LB-RN.

 

 

Almere,

 

Hoogachtend,

 

burgemeester en wethouders van Almere,

namens hen,

 

teammanager Stedelijke Beheersystemen

van de afdeling Stadsruimte

 

 

 

 

G.J. Nabers

 

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen zes weken na bekendmaking in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, postbus 200, 1300 AE Almere.

 

In het bezwaarschrift moet het volgende vermeld worden:

  • Naam en adres van de indiener;

  • Datum;

  • Omschrijving van het verkeersbesluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • Reden(en) waarom de indiener van het bezwaar het niet met het besluit een is;

  • Handtekening van de indiener

Het is ook mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-formulier op de website van de gemeente. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswegen verloopt.

 

Indien belanghebbende de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke voorziening vragen bij de voorzieningenrechten:

 

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen

Postbus 16005

3500 DA Utrecht

 

De rechter weegt hun belang af tegen het belang van de gemeente en neemt een tijdelijke beslissing of wijst het verzoek af.