Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Staatscourant 2020, 41653Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Parapluherziening binnen horeca en gemengd’ gewijzigd vastgesteld.

Logo Bergen (L)

 

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen L. maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 juli 2020 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening binnen horeca en gemengd’ met IDN “NL.IMRO.0893.BP20006GEMBergen-VA01” gewijzigd vastgesteld. Door de vaststelling van dit bestemmingsplan worden de mogelijkheden voor huisvesting van internationale werknemers op 8 locaties gelegen aan de N 271 in de gemeente Bergen L. beperkt. De locatie Moleneind 5 te Well wordt hierin positief bestemd wat inhoudt dat op deze locatie nachtverblijf mag worden geboden aan individuen gedurende maximaal 3 maanden per periode van 6 maanden.

 

De 8 locaties als hiervoor bedoeld zijn de volgende: Hengeland 1a (5851 EA) Afferden, Dorpsstraat 10 (5851AJ) Afferden, Aijerdijk 1 (5854 PL) Bergen, Kevelaarsedijk 1 (5855 GC) Well, Hamert 2 (5856 CL) Wellerlooi, Twistedenerweg 2 (5856 CK) Wellerlooi, Rijksweg-Zuid 14 (5856 AB) Wellerlooi en Catharinastraat 1 (5856 AS) Wellerlooi.

 

Inzage

Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening binnen horeca en gemengd’ bestaat uit regels, een verbeelding en een toelichting en bijbehorende bijlagen. Het bestemmingsplan ligt van 6 augustus 2020 tot en met 16 september 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken op afspraak inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U kunt het digitale plan ook inzien via www.bergen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit is mogelijk gedurende bovengenoemde inzage termijn voor:

 

• Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende zijn;

• Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

• Iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

 

Het beroepschrift moet naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde instantie via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/Digitaal.aspx. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

In werking

Het raadsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van genoemde Afdeling van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Indien een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.