Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2020, 41439Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Achtersloot 180 en Achtersloot naast 93’ en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Achtersloot 180 en Achtersloot naast 93 in IJsselstein

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van gemeente IJsselstein maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

 

De gemeenteraad van IJsselstein heeft bij besluit van 2 juli 2020 het bestemmingsplan ‘Achtersloot 180 en Achtersloot naast 93’ gewijzigd vastgesteld.

 

Op 12 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit hogere waarden vastgesteld

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Achtersloot 180 en Achtersloot naast 93’ voorziet in een planologische regeling voor het perceel aan de Achtersloot 180 en het perceel ten zuiden van Achtersloot 93. Initiatiefnemer is voornemens gebruik te maken van de Ruimte voor ruimte-regeling en alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Achtersloot 180 te slopen en een nieuwe woning ten zuiden van het perceel Achtersloot 93 te realiseren. Tevens wordt de voormalige agrarische bedrijfswoning aan de Achtersloot 180 omgezet in een zelfstandig woning met een woonbestemming.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan, zoals deze ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen zijn weergegeven in hoofdstuk 2 van de Nota van zienswijzen, die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Achtersloot 180 en Achtersloot naast 93 in IJsselstein

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de toekomstige woning ten zuiden van het perceel Achtersloot 93, vanwege het wegverkeer op de Achtersloot, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De bestaande woning op het perceel aan de Achtersloot 180 betreft voor de Wet geluidhinder een bestaande situatie en hoeft daarom niet te worden getoetst aan de grenswaarden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van de voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft op 12 juni 2020 het besluit hogere waarden vastgesteld.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan (met de daarbij horende bijlagen) en het besluit Hogere waarde Wet geluidhinder liggen met ingang van 6 augustus 2020 tot en met 17 september 2020 voor iedereen ter inzage tijdens openingstijden in het stadskantoor gemeente IJsselstein.

Het volledige bestemmingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatie (IDN: NL.IMRO.0353.Asloot180naast93-Va01). Ook zal deze publicatie inclusief een digitale versie van het bestemmingsplan op de gemeentelijke website worden geplaatst (www.ijsselstein.nl).

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze naar voren te brengen, kunnen met ingang van 6 augustus 2020 tot en met 17 september 2020 beroep instellen tegen het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan en/of het besluit hogere waarden Wet geluidhinder bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan belanghebbenden voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Voorlopige voorziening

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om een voorlopige voorziening is aangevraagd.

 

IJsselstein, 5 augustus 2020

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN