Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2020, 41232Vergunningen

Mededeling verlenging vergunningen voor FM-frequentieruimte van Nederlandse Publieke Omroep, Agentschap Telecom

Datum: 27 juli 2020

Kenmerk: AT-EZK/7978362

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat deelt het volgende mee:

Bij besluit van 27 juli 2020 heb ik besloten de vier vergunningen voor frequentieruimte in de FM-band voor Stichting Nederlandse Publieke Omroep met dossiernummers 5415855, 5415856, 5415857 en 5415858 te verlengen tot en met 31 december 2021. Het besluit is genomen op grond van artikel 18, negende lid, van het Frequentiebesluit 2013. Dat lid bepaalt dat vergunningen voor de publieke omroep op aanvraag worden verlengd, tenzij een doelmatige ordening van het frequentiespectrum zich daartegen verzet.

Tevens heb ik onderstaande wijzigingen voor elk van de vier vergunningen doorgevoerd. (Artikel 18, tiende lid, van het Frequentiebesluit 2013.)

  • Bijlage A ‘de vergunningvoorschriften en beperkingen van de FM-vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ....’ is vervallen en vervangen door ‘Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte ....’

  • De technische parameters behorende bij de vergunning zijn opgenomen in bijlage A.

  • Een voorschrift voor het spectrummasker is opgenomen in bijlage B.

  • Een voorschrift voor de Zero Base Norm is opgenomen in bijlage C.

Daarnaast is in de vergunning voor Radio 2 met het dossiernummer 5415856 onder artikel 5, eerste lid ‘bijlage B, blad 8’ gewijzigd in ‘bijlage A, blad 15’.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-epidemie wordt het volledige besluit niet ter inzage gelegd ten kantore van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het volledige besluit wordt op verzoek, bij voorkeur, digitaal toegestuurd. Daartoe kan contact worden opgenomen met het Klantcontactcentrum van Agentschap Telecom via info@agentschaptelecom.nl of telefonisch via 050 – 587 74 44. Maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, M.G.J. Meijers Hoofd Spectrummanagement Agentschap Telecom

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden 27 juli 2020) een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht en de gronden van het bezwaar te bevatten. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN.